กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อังกฤษ: Bangkok Metropolitan Region)[1] เป็นเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ตั้งอยู่โดยรอบ ("ปริมณฑล" หมายถึง วงรอบ) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7 พันตารางกิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน มีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรรวมกันประมาณ 10 ล้านกว่าคน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) ซึ่งในเวลากลางวันจะมีถึง 13 ล้านกว่าคนที่อยู่ในเขตนี้[ต้องการอ้างอิง] กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนับว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความเจริญที่สุด และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ พาณิชยกรรม และการเงินของประเทศ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุมเขตการปกครองดังนี้

เขตการปกครอง เนื้อที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2555[2]
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2553[3]
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2547[4]
ความหนาแน่นประชากร
(คน/ตร.กม.)
พ.ศ. 2555
จำนวน
เขต/อำเภอ
จำนวน
แขวง/ตำบล
กรุงเทพมหานคร 1,568.737 5,673,560 5,701,394 5,634,132 3,616.64 50 169
จังหวัดนครปฐม 2,168.327 874,616 860,246 798,016 403.36 7 106
จังหวัดนนทบุรี 622.303 1,141,673 1,101,743 942,292 1,834.59 6 52
จังหวัดปทุมธานี 1,525.856 1,033,837 985,643 769,998 677.55 7 60
จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.092 1,223,302 1,185,180 1,049,416 1,218.32 6 50
จังหวัดสมุทรสาคร 872.347 508,812 491,887 442,687 583.27 3 40
รวม 7,761.662 10,455,800 10,326,093 9,636,541 1,347.11 79 477

อ้างอิง[แก้]

  1. NESDB, Bangkok Metropolitan Region Study, 1985
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
  3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2553. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2554.
  4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2548. สืบค้น 13 ธันวาคม 2554.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]