ธนาคารทิสโก้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:TISCO)
รูปแบบ สถาบันการเงิน
ที่อยู่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
บริการ ธนาคารพาณิชย์
เว็บไซต์ www.tisco.co.th

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TISCO Bank Public Company Limited) (SET:TISCO) เป็นธนาคารในประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ยกระดับจาก 'บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)' เป็น 'ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)' เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2548 ธนาคารทิสโก้ดำเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยเน้นขยายตัวในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ธุรกิจเงินฝากลูกค้ารายใหญ่ และ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบัน ธนาคารทิสโก้มีสาขา 57 แห่งทั่วประเทศ เป็นธุรกิจหลักภายใต้บริษัทแม่ คือ บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(TISCO) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจในกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ (บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด) ธุรกิจจัดการกองทุน (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด) ธุรกิจลีสซิ่ง (บริษัท ทิสโก้ลีสซิ่ง จำกัด) ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (บริษัท ไฮเวย์ จำกัด) และ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยช์ทิสโก้ จำกัด)

ประวัติ[แก้]

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2548 ธนาคารทิสโก้มีพัฒนาการเติบโตมาจากการดำเนินธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2512 ประกอบธุรกิจในลักษณะ Investment Bank พัฒนาบริการทางการเงินการลงทุนตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริการธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้นยังให้บริการไม่ครอบคลุม โดยมี Bankers Trust New York ธนาคารพาณิชย์จากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ชื่อ 'ทิสโก้'(TISCO) มาจากตัวย่อในภาษาอังกฤษของบริษัท ณ ขณะนั้น ที่ใช้ว่า Thai Investment and Securities Company Limited ทิสโก้เป็นสถาบันการเงินที่เป็นผู้ริเริ่มให้บริการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2512 และ 2516 เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2518 ทิสโก้มีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยและเติบโตอย่างมีคุณภาพมาโดยลำดับ เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่สามารถรอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ(วิกฤตต้มยำกุ้ง)ในปี พ.ศ.2540 และเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในความเชี่ยวชาญ การประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ และมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล


ธนาคารทิสโก้ตั้งปณิธานที่จะใช้ความรู้ความชำนาญ ในการสร้างโอกาสที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงินมาแบ่งปันสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บนความเชื่อที่ว่า 'โอกาส สร้างได้' และจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง 'โอกาส' ในสังคมไทย โดยนอกเหนือจากบทบาทด้านธุรกิจแล้ว ธนาคารทิสโก้ยังมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการหลักๆ ได้แก่ การให้ความรู้ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการออม การสร้างวินัย และการวางแผนทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน รวมทั้ง การสนับสนุนการศึกษา และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร[แก้]

   ธนาคารทิสโก้และกลุ่มทิสโก้ได้มีการวางวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่า (Value) ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์เป็นตัวกำหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการจะบรรลุ พันธกิจเป็นการกำหนดภารกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการดำเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะนำมาใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ขององค์กร: “สรรค์สร้างโอกาสชาญฉลาดเพื่อคุณ”

พันธกิจขององค์กร
“ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้นำและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้คำแนะนำที่สรรสร้างโอกาสทางการเงินของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นนำคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”

ค่านิยมขององค์กร
กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่ทิสโก้ให้ความสำคัญ ได้แก่

1. ลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

2. เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

3. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

4. ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชำนาญเท่านั้น แต่ยังผสมผสานในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคำแนะนำต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้า ต้องมีทั้งความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างทางเลือกในการบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

5. สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความชำนาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

6. การให้คำแนะนำ บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนำ วางแผน จัดการ ด้านการเงิน ให้กับผู้อื่นอย่างดีที่สุด ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง


พัฒนาการสำคัญ[แก้]

 • พ.ศ.2512 - ก่อตั้งเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา (Bankers Trust New York ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ริเริ่มบริการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นครั้งแรกในไทย

 • พ.ศ.2513 - ริเริ่มการคำนวณ ดัชนีราคาหุ้นทิสโก้ (TISCO Price Index) ดัชนีราคาหุ้นตัวแรกของประเทศไทย / ริเริ่มสะสม งานศิลปะร่วมสมัย (TISCO Art Collection) ชิ้นแรก
 • พ.ศ.2516 - ริเริ่มให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ.2518 - ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยค้า จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์โดยเฉพาะ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด/ เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2521 - ก่อตั้ง บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • พ.ศ.2525 - ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 • พ.ศ.2526 - จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2535 - ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริหารทุนไทย จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 • พ.ศ.2536 - แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • พ.ศ.2538 - เปิดสำนักอำนวยสินเชื่อภูมิภาคใน 8 จังหวัด
 • พ.ศ.2547 - เป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2547
 • พ.ศ.2548 - เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ภายใต้ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2551 - ปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเป็นแห่งแรก โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด / ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น ก่อตั้ง บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
 • พ.ศ.2552 - เข้าซื้อกิจการ บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเครือฟอร์ด มาสด้า และวอลโว่ ซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 7,000 ล้านบาท / ซื้อสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในกลุ่มเจนเนอรัล มอเตอร์ส มูลค่ารวมประมาณ 1,750 ล้านบาท
 • พ.ศ.2553 - ขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ภายใต้ บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อรถใช้แล้ว และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แก่ลูกค้าในเขตปริมณฑล และภูมิภาค

ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด (TISCO Learning Center) เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรในกลุ่มทิสโก้โดยเฉพาะ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

 • พ.ศ.2554- เปิดบริการ TISCO Wealth ให้คำปรึกษาการลงทุนแบบ One Stop Service แก่ลูกค้าที่มีพอร์ตลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป

ก่อตั้ง “ศูนย์วิเคราะห์เศษฐกิจและกลยุทธ์” (Economic Strategy Unit) เพื่อให้บริการงานวิจัยและที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจในทุกมิติแก่ลูกค้า

 • พ.ศ.2555 - ขยายช่องทางบริการ ผ่านสาขาธนาคารทิสโก้และสาขาสำนักอำนวยสินเชื่อ เพิ่มเป็น 87 แห่งทั่วประเทศที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ / ร่วมกับ กลุ่มธนาคารดอยซ์แบงก์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้” เพื่อให้บริการด้านงานวิจัยและที่ปรึกษาลงทุน

ให้แก่ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

 • พ.ศ.2556 - ปรับแผนบริหารเงินทุนรับธุรกิจเติบโต โดยเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลและออกใบแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Transferable Subscription Right : TSR) พัฒนาการสื่อสารแบรนด์ ปรับโลโก้ เพิ่มสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงิน สื่อถึงการสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง / ขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วย โครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่เยาวชน ชุมชน และสาธารณชน (Social Financial Literacy)
 • พ.ศ.2557 - เปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ TISCO Global Trade เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ขยายธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ภายใต้แบรนด์ “สมหวังเงินสั่งได้” ดำเนินงานโดยบริษัทไฮเวย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

 • พ.ศ.2559 - เข้าซื้อกิจการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มีมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท ประกอบด้วย ยอดสินทรัพย์ประมาณ 41,600 ล้านบาท และหนี้สินประมาณ 36,100 ล้านบาท ภายใต้ข้อตกลง ธนาคารทิสโก้ รับโอนธุรกิจสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่อธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและเงินฝากบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อยบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ ส่วนบริษัทออล-เวย์ส รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต และขยายช่องทางบริการ ผ่านสาขาธนาคารทิสโก้และสาขาสำนักอำนวยสินเชื่อ เป็น 230 แห่งทั่วประเทศ

คณะกรรมการธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3 รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5 ศ.ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6 นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ
7 นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร
8 นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร
9 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2559)

คณะกรรมการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4 รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ, และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9 นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10 นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11 นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร
12 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการอำนวยการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2559)

คณะผู้บริหาร บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
2 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
6 นางสาวอารยา ธีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
7 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
8 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
9 นางยุถิกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
10 นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]