ธนาคารทิสโก้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:TISCO)
รูปแบบ ธนาคารพาณิชย์
ที่อยู่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
เว็บไซต์ www.tisco.co.th

ประวัติ[แก้]

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TISCO Bank Public Company Limited) (SET:TISCO) เป็นธนาคารในประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ยกระดับจาก 'บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด' เป็น 'ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)' เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2548 โดยมีโครงสร้างและการดำเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป มุ่งเน้นการบริการทางการเงินอย่างผู้เชี่ยวชาญ มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างคล่องตัวเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ด้านการให้บริการ มีธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน อาทิ สินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเช่าซื้อ บริการรับฝากเงิน ธนบดีธุรกิจ ตลอดจนบริการการวิจัยเพื่อการค้าและโครงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นธุรกิิจหลักที่ดำเนินการอยู่ภายใต้การกำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดุแลกิจการของ "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" ซึ่งถือเป็นบริษัทแม่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารทิสโก้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับจุดยืน “สร้างโอกาสให้ชีวิต” ที่มุ่งสร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มสัญลักษณ์รูป “วงแหวนแห่งโอกาส” ที่สื่อถึงคำว่า โอกาส (Opportunity) บนตัวอักษร TISCO ซึ่งให้ความหมายเชิงบวกและเข้าใจง่าย โดยในปัจจุบันธนาคารทิสโก้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจธนบดี และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการเงิน โดยยึดหลักการกำกับดูและกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร[แก้]

วิสัยทัศน์ขององค์กร: “สรรค์สร้างโอกาสชาญฉลาดเพื่อคุณ”

พันธกิจขององค์กร: “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอันมีคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นผู้นำและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ และการให้คำแนะนำที่สรรสร้างโอกาสทางการเงินของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นนำคือหัวใจของบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของเรา ทิสโก้ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม”

ค่านิยมขององค์กร: กลุ่มทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่ทิสโก้ให้ความสำคัญ ได้แก่

1. ลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
2. เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

3. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

4. ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชำนาญเท่านั้น แต่ยังผสมผสานในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าคำแนะนำต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้า ต้องมีทั้งความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างทางเลือกในการบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

5. สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความชำนาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

6. การให้คำแนะนำ บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มีความปรารถนาที่จะแนะนำ วางแผน จัดการ ด้านการเงิน ให้กับผู้อื่นอย่างดีที่สุด ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง

ธุรกิจและบริการ[แก้]

ธนาคารทิสโก้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ขยายช่องทางในการเข้าถึงบริการ รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนี่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่แตกต่างกัน และความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลูกค้า (Client Centric) ทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจและจัดแบ่งธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้า แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้ารายย่อย จะให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย มุ่งเน้นบริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ดำเนินการโดย ธนาคารทิสโก้, บริษัทไฮเวย์ และบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง บริการสินเชื่อหลักในพอร์ตสินเชื่อของทิสโก้ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง และรถจักรยานยนต์ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ในชื่อ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” ซึ่งมีจุดเด่น คือ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน โดยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันผ่านสาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ "สมหวัง" สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น ทิสโก้ได้ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ จากการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทิสโก้ได้ให้บริการทางด้านการเงินเพิ่มเติม ได้แก่ บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งดำเนินการโดยธนาคารทิสโก้ และบริการบัตรเครดิตซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด

2. กลุ่มลูกค้าบรรษัท ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายรวมทั้งบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อาทิ สินเชื่อโครงการ สินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และบริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน

3. กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน เป็นการบริการกลุ่มลูกค้าระดับสูง โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนระดับแนวหน้า ที่ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งทั้งในแง่การออมและการลงทุนอย่างครบวงจร ภายใต้บริการ “ทิสโก้ เวลธ์” ซึ่งทิสโก้ได้นำเสนอบริการดังกล่าวในรูปแบบการให้บริการที่เรียกว่า “Open Architecture” ที่ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุน-ประกันจากหลากหลายค่ายให้แก่ลูกค้าในจุดเดียวอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และหลักทรัพย์ ด้วยคุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพ และความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางการเงินที่โดดเด่นอันเป็นจุดแข็งของทิสโก้ จะสามารถมอบบริการระดับดีเยี่ยมและรักษาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับลูกค้า ผ่านบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็น "ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนระดับแนวหน้า" อย่างครบวงจร

พัฒนาการสำคัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2512 - ก่อตั้งเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา (Bankers Trust New York ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ริเริ่มบริการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นครั้งแรกในไทย

 • พ.ศ. 2513 - ริเริ่มการคำนวณ ดัชนีราคาหุ้นทิสโก้ (TISCO Price Index) ดัชนีราคาหุ้นตัวแรกของประเทศไทย / ริเริ่มสะสม งานศิลปะร่วมสมัย (TISCO Art Collection) ชิ้นแรก
 • พ.ศ. 2516 - ริเริ่มให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2518 - ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยค้า จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์โดยเฉพาะ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด/ เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2521 - ก่อตั้ง บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • พ.ศ. 2525 - ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 • พ.ศ. 2526 - จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2535 - ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริหารทุนไทย จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 • พ.ศ. 2536 - แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • พ.ศ. 2538 - เปิดสำนักอำนวยสินเชื่อภูมิภาคใน 8 จังหวัด
 • พ.ศ. 2547 - เป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2547
 • พ.ศ. 2548 - เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ภายใต้ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 - ปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเป็นแห่งแรก โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมด / ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น ก่อตั้ง บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2552 - เข้าซื้อกิจการ บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเครือฟอร์ด มาสด้า และวอลโว่ ซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 7,000 ล้านบาท / ซื้อสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในกลุ่มเจนเนอรัล มอเตอร์ส มูลค่ารวมประมาณ 1,750 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2553 - ขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ภายใต้ บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อรถใช้แล้ว และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แก่ลูกค้าในเขตปริมณฑล และภูมิภาค

ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด (TISCO Learning Center) เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรในกลุ่มทิสโก้โดยเฉพาะ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

 • พ.ศ. 2554- เปิดบริการ TISCO Wealth ให้คำปรึกษาการลงทุนแบบ One Stop Service แก่ลูกค้าที่มีพอร์ตลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป

ก่อตั้ง “ศูนย์วิเคราะห์เศษฐกิจและกลยุทธ์” (Economic Strategy Unit) เพื่อให้บริการงานวิจัยและที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจในทุกมิติแก่ลูกค้า

 • พ.ศ. 2555 - ขยายช่องทางบริการ ผ่านสาขาธนาคารทิสโก้และสาขาสำนักอำนวยสินเชื่อ เพิ่มเป็น 87 แห่งทั่วประเทศที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ / ร่วมกับ กลุ่มธนาคารดอยซ์แบงก์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้” เพื่อให้บริการด้านงานวิจัยและที่ปรึกษาลงทุน

ให้แก่ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2556 - ปรับแผนบริหารเงินทุนรับธุรกิจเติบโต โดยเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลและออกใบแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Transferable Subscription Right : TSR) พัฒนาการสื่อสารแบรนด์ ปรับโลโก้ เพิ่มสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงิน สื่อถึงการสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง / ขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วย โครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่เยาวชน ชุมชน และสาธารณชน (Social Financial Literacy)
 • พ.ศ. 2557 - เปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ TISCO Global Trade เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ขยายธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ภายใต้แบรนด์ “สมหวังเงินสั่งได้” ดำเนินงานโดยบริษัทไฮเวย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

 • พ.ศ. 2559 - เข้าซื้อกิจการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มีมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท ประกอบด้วย ยอดสินทรัพย์ประมาณ 41,600 ล้านบาท และหนี้สินประมาณ 36,100 ล้านบาท ภายใต้ข้อตกลง ธนาคารทิสโก้ รับโอนธุรกิจสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่อธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและเงินฝากบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อยบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ ส่วนบริษัทออล-เวย์ส รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต และขยายช่องทางบริการ ผ่านสาขาธนาคารทิสโก้และสาขาสำนักอำนวยสินเชื่อ เป็น 230 แห่งทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2560 - เปิดตัวบริการ "Open Architecture" บริการซื้อขายกองทุน-ประกัน จากหลากหลายค่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ลูกค้าในจุดเดียวอย่างครบวงจร

คณะกรรมการธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3 รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5 นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ
6 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร
7 นายทาคาชิ คุโรเมะ กรรมการ และกรรมการบริหาร
8 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร
9 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]