ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่สุดในประเทศไทย"

* มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรก คือ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2533]] (อายุ {{อายุ|2533|7|27}} ปี)
* มหาวิทยาลัยที่มีจำนวน[[นักศึกษา]]มากที่สุด และมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาจุฬาลงกรณราชมงคลล้านนาวิทยาลัย]] จำนวน(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) 6มีวิทยาเขต ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย1.วิทยาเขตหนองคายจังหวัดหนองคาย 2.วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่นครศรีธรรมราช [[อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.วิทยาเขตเชียงใหม่|อำเภอเมือง]] จังหวัดเชียงใหม่, 4.วิทยาเขตลำปางขอนแก่น [[อำเภอเมืองลำปาง|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดลำปาง]],ขอนแก่น 5.วิทยาเขตน่านนครราชสีมา [[อำเภอภูเพียง]] [[จังหวัดน่าน]] นครราชสีมา 6.วิทยาเขตตากอุบลราชธานี [[อำเภอเมืองตาก|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดตาก]] อุบลราชธานี 7.วิทยาเขตพิษณุโลกแพร่ [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]แพร่ และ8.วิทยาเขตเชียงรายสุรินทร์ [[อำเภอพาน]]จังหวัดสุรินทร์ [[9.วิทยาเขตพะเยาจังหวัดเชียงราย]]พะเยา <!--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์10.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มี 5 วิทยาเขต-->จังหวัดนครปฐม
* สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[สถาบันการพลศึกษา]] มีจำนวน 16 วิทยาเขต
* มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ชื่อจังหวัด และแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค คือ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
4

การแก้ไข