สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดขอนแก่น มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 6 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 6 คน คือ พลตำรวจเอก สมชาย ไชยเวช แคล้ว นรปติ สมควร จิตแสง ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช พา อักษรเสือ และ กวี ศุภธีระ

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 พลตำรวจเอก สมชาย ไชยเวช ดวงแข อรรณนพพร
2 แคล้ว นรปติ รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
3 สมควร จิตแสง อัษฎางค์ แสวงการ
4 ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช พันตำรวจเอก อุดร ชาญนุวงศ์
5 พา อักษรเสือ นิยม ศรีวิเศษ
6 กวี สุภธีระ (ถูกคัดค้าน/เลือกตั้งใหม่) เอกราช ช่างเหลา
โกเมศ ฑีฆธนานนท์ (แทนนายกวี)

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ วัน สุวรรณพงษ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]