สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 3 คน คือ ภิญญา ช่วยปลอด เฉลิม พรหมเลิศ และ มนู วณิชชานนท์

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 ภิญญา ช่วยปลอด พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์
2 เฉลิม พรหมเลิศ (ลาออก) พลตำรวจตรี ภูวดล กระแสอินทร์
อนันต์ ดาโลดม (แทนนายเฉลิม)
3 มนู วณิชชานนท์ ประวิช นิลวัชรมณี

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์ พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย

อ้างอิง[แก้]