ข้ามไปเนื้อหา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสยามเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสยามเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480

← พ.ศ. 2476 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2481 →

91 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ40.22% ลดลง
  First party
 
ผู้นำ พระยาพหลพลพยุหเสนา
พรรค คณะราษฎร
ที่นั่งที่ชนะ 91

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พระยาพหลพลพยุหเสนา
คณะราษฎร

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

พระยาพหลพลพยุหเสนา
คณะราษฎร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสยามเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 เพื่อเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 91 ที่นั่ง จาก 182 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนอีก 91 ที่นั่งแต่งตั้งโดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ที่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2480 เป็นการเลือกตั้งทางตรง

เวลานั้นยังไม่มีพรรคการเมือง[1] ดังนั้นผู้สมัครทุกคนจึงลงสมัครเป็นผู้สมัครอิสระ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 40.2%[2]

เบื้องหลัง

[แก้]

ไม่นานก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งในปี 2476 จะสิ้นสุดวาระ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ได้ประกาศลาออกหลังจากตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการซื้อที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2480 มีพระบรมราชโองการผ่านคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

การเลือกตั้งมีขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 โดยมีจำนวน ส.ส. ทั้งหมด 91 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 6,123,239 คน และมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 2,462,535 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475

หลังจากนั้น

[แก้]

หลังการเลือกตั้งแล้ว ในวันที่ 21 ธันวาคม ปีเดียวกัน พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และมีการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมารวมทั้งสิ้น 18 คน นับเป็นคณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 และเป็นวาระสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของพระยาพหลพลพยุหเสนา[3] [4]

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p284 ISBN 0-19-924959-8
  2. Nohlen et al., p278
  3. ลำดับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงปลายระบอบเก่าและช่วงต้นระบอบใหม่, สารคดีฉบับที่ 172: มิถุนายน 2542
  4. บุญทัน ดอกไธสง, การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารและการเมืองไทย, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2520