สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Children and Youth Council) เป็นองค์กรเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสันบสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซอยพิเศษ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิริพงศ์ อริยสุนทร ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนแรก

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สภาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจัดตั้งนำร่องใน 4 จังหวัด คือ เชียงราย สุรินทร์ ปราจีนบุรี และสตูล ต่อมารัฐบาลจึงเห็นชอบให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด ซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งได้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 113 คนร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคัดเลือกตัวแทนเด็กและเยาวชนปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน รองประธานสภาเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 149/2549 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 เพื่อเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดังจังหวัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำนาจหน้าที่[แก้]

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีหน้าที่

  • ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด
  • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
  • ส่งเสริม และสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ แก่เด็กและเยาวชน
  • ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม และการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

การบริหารงาน[แก้]

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอำนวยการ, ด้านกิจการสภา, ด้านบริหารทั่วไป และด้านสัมพันธ์ชุมชน มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 4 คน เยาวชนที่ปรึกษา 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้ตรวจการสภา 3 คน เลขานุการสภา 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการสภา 3 คน

คณะกรรมการที่ปรึกษา[แก้]

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี[แก้]

รายชื่อประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี [1]

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายศิริพงศ์ อริยสุนทร พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2551 2 นายธนพล คงดี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2553
3 นายจรูญศักดิ์ หนูศรีแก้ว พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2555 4 นายวรินทร์ โพธิ์เพชร พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2557
5 นายจักกฤษณ์ มัชฌิม พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2559 6 นายอภิสิทธิ์ เพชรนาคิน พ.ศ. 2559-พ.ศ.ปัจจุบัน

ความภาคภูมิใจ[แก้]

นับตั้งแต่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2549 ภายใต้การนำของ นายศิริพงศ์ อริยสุนทร นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนแรก ได้มีการออกแบบโครงสร้างองค์การ และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งนำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ดำเนินกิจกรรม/โครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ ทำให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการประเมินผลจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ให้เป็น สภาเด็กและเยาวชนระดับดีเยี่ยม 1 ใน 5 อันดับแรกของประเทศ รวมทั้ง นายศิริพงศ์ อริยสุทร ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวชนนักพัฒนา และ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร สวัสดิการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ปี 2551 และแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ได้รับการสานต่อและขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ทำเนียบประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเว็บไซต์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-26. สืบค้นเมื่อ 2009-04-23.