กรมการพัฒนาชุมชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมการพัฒนาชุมชน
Community Development Department
150px
ตรากรมการพัฒนาชุมชน
ที่ทำการ
ชั้น 5 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 5,181.5407 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ, อธิบดี
โชคชัย แก้วป่อง, รองอธิบดี
วิไลวรรณ ไกรโสดา, รองอธิบดี
นิวัต น้อยผาง, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
http://www.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ประวัติ[แก้]

กรมการพัฒนาชุมชน เดิมมีฐานะเป็นส่วนพัฒนาการท้องถิ่น สังกัดกรมมหาดไทย และได้รับการยกฐานะเป็นกรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2505

กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญของการบริหารงานระหว่างกรมการปกครอง (กรมมหาดไทยเดิม) กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยให้ข้าราชการของทั้งสองกรม สามารถโอนย้าย สับเปลี่ยนกันได้ และมีหลักการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ยืมตัวกันได้ระหว่างกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำให้สามารถสอบเลื่อนระดับร่วมกันได้[2]

อำนาจและหน้าที่[แก้]

 1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
 2. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
 6. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และ เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความ ร่วมมือทาง วิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน[แก้]

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

กรมการพัฒนาชุมชน ได้แบ่งส่วนราชการในสังกัดตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง[แก้]

 1. สำนักตรวจราชการ
 2. สำนักงานเลขานุการกรม
 3. กองการเจ้าหน้าที่
 4. กองคลัง
 5. กองแผนงาน
 6. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
 7. สถาบันการพัฒนาชุมชน
 8. สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
 9. สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
 10. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 11. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 12. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 14. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 15. กองประชาสัมพันธ์

ราชการส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
  • ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (วิชาการ ระดับชำนาญการ) เป็นหัวหน้าฝ่าย
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
  • กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีพัฒนาการอำเภอ (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน