กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กระทรวงแรงงาน
ราชอาณาจักรไทย
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png
เครื่องหมายราชการกระทรวงแรงงาน
ที่ทำการ
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]
สืบทอดจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
งบประมาณ 33,832.7164 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรีว่าการ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล
ผู้บริหาร หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ, ปลัดกระทรวง
อนุรักษ์ ทศรัตน์, รองปลัดกระทรวง
สิงหเดช ชูอำนาจ, รองปลัดกระทรวง[3]
บุญเลิศ ธีระตระกูล, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
www.mol.go.th

กระทรวงแรงงาน (อังกฤษ: Ministry of Labour) เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงของประเทศไทย เดิมคือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ประวัติ[แก้]

การดำเนินนโยบายด้านแรงงานของประเทศไทย เริ่มต้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลสมัยนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับในระยะนั้นเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ประชาชนจึงเกิดภาวะการว่างงานจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐบาลที่ปฏิบัติงานบริหารแรงงาน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้กำหนดนโยบายประการหนึ่งระบุว่า "จะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคนทำ" จึงได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475[4] ขึ้นบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ให้สิทธิแก่เอกชนที่จะจัดตั้งสำนักงานรับจัดหางานให้แก่ประชาชนได้ โดยเรียกค่าบริการจากประชาชน ผู้มาใช้บริการภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ก็ได้ตรา พระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475[5] ขึ้นบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ทำหน้าที่จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจด้านแรงงานของรัฐบาลไทย

ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยการโอนภารกิจบางส่วนจากกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย[6] มีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีว่าการคนแรก และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกระทรวงอีกครั้ง ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยใช้ชื่อใหม่ว่า กระทรวงแรงงาน มี สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนแรกของราชอาณาจักรไทย

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

กระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่

ส่วนราชการ

องค์การมหาชน

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อภัย จันทนจุลกะ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[8] - 30 กันยายน พ.ศ. 2546[9]
2. จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546[10] - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
3. สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549[11] - 21 กันยายน พ.ศ. 2549[12]
4. จุฑาธวัช อินทรสุขศรี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549[13] - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
5. สมชาย ชุ่มรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551[14] - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
6. สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[15] - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
7. จีรศักดิ์ สุคนธชาติ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556[16] - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
8. นคร ศิลปอาชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557[17] - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
9. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[18] - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
10. จรินทร์ จักกะพาก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/067/6.PDF
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน พุทธศักราช ๒๔๗๕
 5. พระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๕
 6. พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, [พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘]เล่ม 132 ตอนที่ 43ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117246.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133130.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00133131.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184162.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/125/2.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/133/5.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/182/20.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/103/18.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/134/8.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/11.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/211/12.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงแรงงานไทย