สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สำนักงานอัยการสูงสุด
ตราสำนักงานอัยการสูงสุด1.png
รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือ
พระแว่นพระสุริยกานต์และตราชูรูปพระขรรค์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์
ที่ทำการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ภาพรวม
ผู้บริหาร เข็มชัย ชุติวงศ์, อัยการสูงสุด
นายกิตติ บุศยพลากร, รองอัยการสูงสุด
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์, รองอัยการสูงสุด
นางนิภา ยิ้มฉาย, รองอัยการสูงสุด
นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี, รองอัยการสูงสุด
นางสมสุข มีวุฒิสม, รองอัยการสูงสุด
นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์, รองอัยการสูงสุด
นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์, รองอัยการสูงสุด
นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป, รองอัยการสูงสุด
เว็บไซต์
ago.go.th

หน้าที่*[แก้]

    พระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๓ สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจแลหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    (๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
    (๒) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
    (๓) ให้คำปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล   ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควร
    (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งหรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
    (๕) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
    (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
    (๗) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
    (๘) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
    (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
    ในการตรวจร่างสัญญาตาม(๒)และ(๓)ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐตาม(๒)หรือนิติบุคคลตาม(๓)ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
 รายนามอธิบดีกรมอัยการ**
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    ๑. ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) (พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๔๕๕)
    ๒. พระยาอรรถการประสิทธิ (วิลเลี่ยม แอลเฟรด คุณดิลก) (พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๕๖๐)
    ๓. พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา) (พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๔๖๖)
    ๔. พระยาเทพวิฑูรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๑)
    ๕. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) (พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๗)
    ๖. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ์ จุณณานนท์) (พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๘) 
    ๗. พระยาอรรถกรมมณุตตี (อรรถกรม ศรียาภัย) (พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๘๙)
    ๘. พระสารการประสิทธิ์ (พิณ คุณะเกษม) (พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๑)
    ๙. หลวงอรรถปรีชาชนูปการ (ฉอรรถ แสนโกศิก) (พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๐๕)
    ๑๐. นายเล็ก จุณณานนท์ (๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๑)
    ๑๑. นายกมล วรรณประภา (๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๒)
    ๑๒. นายโชติ สุวรรณโพธิ์ศรี (๑ เมษายน ๒๕๑๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๒)
    ๑๓. นายสงวน ชูปัญญา (๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕)
    ๑๔. นายโปร่ง เปล่งศรีงาม (๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘)
    ๑๕. นายอุทัย กัปปิยบุตร (๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๙) 
    ๑๖. นายประเทือง กีรติบุตร (๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔)
    ๑๗. นายสุจินต์ ทิมสุวรรณ (๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐)
    ๑๘. ศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ (๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔)
 รายนามอัยการสูงสุด
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    ๑. ศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ (๑ มีนาคม ๒๕๓๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖)
    ๒. นายโอภาส อรุณินท์ (๑ ตุลาคม ๒๖๓๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗)
    ๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร (๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐)
    ๔. ศาสตราจารย์ สุชาติ ไตรประสิทธิ์ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔)
    ๕. นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖)
    ๖. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗) 
    ๗. ศาสตราจารย์พิเศษ คัมภีร์ แก้วเจริญ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘) 
    ๘. นายพชร ยุติธรรมดำรง (๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) 
    ๙. ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) 
    ๑๐. ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
    ๑๑. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
    ๑๒. นายตระกูล วินิจนัยภาค (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
    ๑๓. ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
    ๑๔. ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

 * พระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 **เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด (http://www.library.ago.go.th)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]