สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานอัยการสูงสุด
ตราสำนักงานอัยการสูงสุด1.png
ตราสำนักงานอัยการสูงสุด

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น
พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์รองรับด้วย
ช่อชัยพฤกษ์

ที่ทำการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
ผู้บริหารหลัก นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์, อัยการสูงสุด
นายเนตร นาคสุข, รองอัยการสูงสุด
นายสมศักดิ์ ติยะวานิช, รองอัยการสูงสุด
นายสาวิตร บุญประสิทธิ์, รองอัยการสูงสุด
นายสุริยะ แบ่งส่วน, รองอัยการสูงสุด
ร้อยโทไชยา เปรมประเสริฐ, รองอัยการสูงสุด
นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร, รองอัยการสูงสุด
นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร, รองอัยการสูงสุด
นายรุจ เขื่อนสุวรรณ, รองอัยการสูงสุด
เว็บไซต์
ago.go.th

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสำนักงานส่วนราชการขององค์กรอัยการ เป็นอิสระ ไม่อยู่ในบังคับหรือสังกัดกระทรวงใด มีที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด

หน้าที่[แก้]

สำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 23 สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
 2. ให้คำปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
 3. ให้คำปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งหรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ
  ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้
 5. ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ
 7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
 8. ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ


รายนามผู้บริหาร[แก้]

รายนามอธิบดีกรมอัยการ[แก้]

 • 1.ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) (พ.ศ.2436 - 2455)
 • 2.พระยาอรรถการประสิทธิ (วิลเลี่ยม แอลเฟรด คุณดิลก) (พ.ศ.2455 - 2460)
 • 3.พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา) (พ.ศ.2461 - 2466)
 • 4.พระยาเทพวิฑูรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) (พ.ศ.2466 - 2471)
 • 5.พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) (พ.ศ.2471 - 2477)
 • 6.พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ์ จุณณานนท์) (พ.ศ.2477 - 2488)
 • 7.พระยาอรรถกรมมณุตตี (อรรถกรม ศรียาภัย) (พ.ศ.2488 - 2489)
 • 8.พระสารการประสิทธิ์ (พิณ คุณะเกษม) (พ.ศ.2489 - 2491)
 • 9.หลวงอรรถปรีชาชนูปการ (ฉอรรถ แสนโกศิก) (พ.ศ.2491 - 2505)
 • 10.นายเล็ก จุณณานนท์ (1 ตุลาคม 2505 – 30 มิถุนายน 2511)
 • 11.นายกมล วรรณประภา (1 กรกฎาคม 2511 – 31 มีนาคม 2512)
 • 12.นายโชติ สุวรรณโพธิ์ศรี (1 เมษายน 2512 – 30 กันยายน 2512)
 • 13.นายสงวน ชูปัญญา (1 ตุลาคม 2512 – 30 กันยายน 2515)
 • 14.นายโปร่ง เปล่งศรีงาม (1 ตุลาคม 2515 – 30 กันยายน 2518)
 • 15 นายอุทัย กัปปิยบุตร (1 ตุลาคม 2518 – 30 กันยายน 2519)
 • 16.นายประเทือง กีรติบุตร (1 ตุลาคม 2519 – 31 กรกฎาคม 2524)
 • 17.นายสุจินต์ ทิมสุวรรณ (1 สิงหาคม 2524 – 31 กรกฎาคม 2530)
 • 18.ศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ (1 สิงหาคม 2530 – 28 กุมภาพันธ์ 2534)

รายนามอัยการสูงสุด[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]