สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานอัยการสูงสุด
ที่ทำการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
งบประมาณ 7,936.6244 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, อัยการสูงสุด
เข็มชัย ชุติวงศ์, รองอัยการสูงสุด
วินัย ดำรงค์มงคลกุล, รองอัยการสูงสุด
กิตติ บุศยพลากร, รองอัยการสูงสุด
นิภาพร รุจนรงศ์, รองอัยการสูงสุด
นิภา ยิ้มฉาย, รองอัยการสูงสุด
นิตสิต ระเบียบธรรม, รองอัยการสูงสุด
ชุติชัย สาขากร, รองอัยการสูงสุด
อาทร สิขัณฑกนาค, รองอัยการสูงสุด
เว็บไซต์
ago.go.th

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสำนักงานส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารหลักเมือง ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด

หน้าที่[แก้]

สำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่หลักได้แก่

  1. อำนวยความยุติธรรม
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
  3. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้บุคคล หรือพรรคการเมืองใดเลิกการกระทำ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, มีอำนาจฟ้องคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ หรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่องทางอาญา, ฯลฯ

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]