สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ตราสัญลักษณ์องค์กร
ภาพรวมส่วนราชการ
ก่อตั้งพ.ศ. 2476
สำนักงานใหญ่ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ฝ่ายบริหารส่วนราชการ
  • หัวหน้า, ชัยวัฒก ดวงสอดศรี
หน่วยงานแม่กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์http://www.minister.moi.go.th/

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการที่มิได้มีฐานะเป็นกรมเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นกรม อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดิมมีชื่อว่า "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476

เมื่อครั้งก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย มีการจัดตั้ง "กองมหาดไทยกลาง" ทำหน้าที่ทั่วไปซึ่งมิใช่งานของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง หรือเปรียบเสมือนกับสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงในปัจจุบัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2476 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการจัดตั้ง "กรมเลขานุการรัฐมนตรี" ขึ้น ซึ่งภายหลังจากนั้นไม่นานก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี"

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม และมีการจัดตั้งให้สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีให้ ใช้ชื่อว่า "สำนักงานรัฐมนตรี"

อำนาจหน้าที่[แก้]

กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี โดยกำหนดให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
  2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
  3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
  4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
  5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย