โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี เขต [[อำเภอเดิมบางนางบวช]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนก่อตั้งเมือ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้นได้จัดสร้างอาคารเรียน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่หลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติแห่งวัดเขาขึ้น ซึ่งเป็นพระสงฆ์ ที่สำคัญประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดสอนครั้งแรก ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.1-ม.ศ.3)แบบสหศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 37 คน ชาย 24 คน หญิง 13 คน มีครู 2 คน และเพิ่มการขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม

ผู้บริหารโรงเรียน[1][แก้]

ที่ ชื่อผู้บริหาร ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสำราญ แก้วแกมเสือ 2509-2527
2 นายมานิตย์ รัตนปัญญา 2528-2533
3 นายประสิทธิ์ ดาราธร 2533-2539
4 นายธงชาติ วงษ์สวรรค์ 2539-2542
5 นฺยเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 2542-2547
6 นายประชอบ หลีนุกูล 2547-2554
7 นายคำรณ รูปสูง 2554-2556

8 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ 2556-ปัจจุบัน}

สีประจำสถานศึกษา[แก้]

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน[แก้]

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกียรติประวัติ[2][แก้]

  • พ.ศ. 2530 ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษา
  • ชนะเลิศประกวดวินัย นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  • ชนะเลิศการประกวดมารยาทเยาวชนในสถานศึกษาระดับจังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • ชนะเลิศการประกวดการรักษาความสะอาดในสถานศึกษา ของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  • พ.ศ. 2542 ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาและชุมชนดีเด่นในการรวมใจ สู้ภัยเศรษฐกิจระดับจังหวัด
  • พ.ศ. 2547 รางวัลโรงเรียนในฝัน
  • พ.ศ. 2552 รางวัลชนะเลิศ ธนาคารขยะรีไซเคิล งานประกวดธนาคารขยะ

รายการอ้างอิง[แก้]

http://www.tcschool.ac.th/tamnead.html