ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ส
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนมัธยมศึกษา
คำขวัญอตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติทุลฺลภํ
บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันได้แสนยาก
สถาปนา9 มกราคม พ.ศ. 2523 (44 ปี)
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนางสาวกัญหา คำหอมกุล
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████เขียว - เทา
เพลงเพลงมาร์ชบ่อสุพรรณวิทยา
ต้นไม้/ดอกไม้ปาริชาต

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวกลับ เลขที่ 173 ม.5 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลและเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เปิดสอนตั่งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ 2523 ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสหวิทยาเขตทวารวดี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสงวันที่ 9 มกราคม 2523 เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายสันติธนวรรณเป็นผู้บริหารคนแรกมีครู 5 คน แต่เดิมโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาได้อาศัยศาลาวัดหัวกลับเป็นที่เรียนชั่วคราวจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2523 จึงได้ย้ายไปใช้สถานที่ของโรงเรียนในปัจจุบันบนเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งานโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกระทรวงศึกษาธิการและได้จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีและให้มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

เกียรติ/ประกวด/รางวัล[แก้]

 • โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2552
 • โครงการสร้างแกนนำเพื่อนใจวัยทีน : ให้ความรู้้เรื่องป้องกันการตั้งครรภ์ กับทางกรมอนามัย ได้เข้าร่วมประเมินในระดับประเทศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย เมื่อปี 2558
 • โครงการห้องเรียนสีขาว ได้เข้าร่วมประเมินในระดับเงิน ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี 2559

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ผู้บริหารคนที่ ชื่อผู้บริหาร ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสันติ ธนวรรณ 2523-2536
2 นายเกียรติ ทองลิ้ม 2536-2541
3 นายประเสริฐ สุนทรเนตร 2541-2542
4 นายพิษณุ งามขำ 2543-2544
5 นายเฉลิม อัมรินทร์ 2544-2546
6 นายเสนาะ รัตนปัญญา 2546-2554
7 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา 2554-2557
8 นายคมสัน ธรรมนู 2558-2560
9 นายสถาน จงสมจิตต์ 2560-2563
10 สิบเอก.สุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร 2563-2565
11 นางสาวกัญหา คำหอมกุล 2565 - ปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

 • ข้อมูลพื้นฐาน
  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ระหว่าง 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม นักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ใน3จังหวัดดังกล่าวข้างต้น
 • คติพจน์
  อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ บุคคลที่ฝึกฝนตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้แสนยาก
 • คำขวัญ
  สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ จิตใจที่บริสุทธิ์ ผุดผ่องด้วยปัญญา มากด้วยเมตตา มานะอดทน
 • สีประจำโรงเรียน
 สีเขียว – สีเทา
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  ต้นอ้อยไข้วล้อมรอบพานทองครอบคลุมด้วยพลับพลา มีที่มาดังนี้ อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวตำบลบ่อสุพรรณ พานทองครอบคลุมด้วยพลับพลาแสดงถึงพลับพลาบ้านบ่อสุพรรณ ที่ได้จดบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ระบุว่า ในคืนที่ทรงประทับแรมนั้น คือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2456 ที่บ้านบ่อสุพรรณ ได้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่แต่งเนื้อหาบางตอนใหม่เป็นครั้งแรก คือเปลี่ยนคําสุดท้ายของเนื้อร้องที่ว่า “ฉะนี้” เป็นคําว่า “ชะโย” ณ พลับพลาบ้านบ่อสุพรรณ ดังนั้น ต้นอ้อยไข้วล้อมรอบพานทองครอบคลุมด้วยพลับพลา หมายถึง นักเรียนโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาทุกคนให้ตระหนักในคุณค่าแห่งตน ยึดมั่นในคุณความดี ประพฤติตนให้มีคุณค่าประดุจดั่งทอง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]