สถานี​รับ​สัญญาณดาวเทียม​จุฬาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถานี​รับ​สัญญาณดาวเทียม​จุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Royal Monogram of Princess Chulabhorn Walailak.svg
คณบดีรศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
ที่อยู่

สถานี​รับ​สัญญาณดาวเทียม​จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถานีรับสัญญาดาวเทียม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตั้งอยู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณดาวเทียม SMMS (Small Multi Mission Satellite) “HJ-1A” กับ Mr.Zhang Xiaodong, Vice President, China Great Wall Industry Company และ Mr.Xu Wen, General Director, China Center for Resource Satellite Data and Applications (CRESDA) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสภาเทคโนโลยีอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Academy Space Technology: CAST) ผู้ผลิตและส่งมอบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยมก.ได้จัดสร้างสถานีรับสัญญาณดาวเทียม SMMS “HJ-1A) ร่วมกับศูนย์ประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CRESDA) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงไอซีที ดาวเทียม SMMS ได้ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพสีแบบ CCD ที่สามารถถ่ายภาพได้กว้างถึง 720 กิโลเมตร และอุปกรณ์ถ่ายภาพ Hyperspectrum แบบ 115 แถบความถี่ โดยสามารถรับข้อมูลจากดาวเทียม SMMS โดยตรงวันละ 1-2 รอบ เพื่อให้นักวิจัยของไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมได้มากขึ้นและเสริมสร้างศักยภาพในการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมในกิจการสำคัญ ๆ เช่น ภัยพิบัติดินถล่ม น้ำท่วม ภัยแล้ง การวางแผนทางการเกษตร การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการประเมินผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบการรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียม SMMS ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และทดสอบการดำเนินการระบบในภาพรวม (operational test run)

การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่มภายใต้ความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organizer – APSCO)” และ “โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก” โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้รับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียม SMMS “HJ-1A”

พระราชทานนามสถานี[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้​รับ​พระ​กรุณาธิคุณ​จาก​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน​นาม​สถานี​ภาคพื้น​ดิน​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม SMMS (Small Multi Mission Satellite) “HJ-1A” ว่า “สถานี​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม​จุฬาภรณ์” [1] และ​​เสด็จ​มา​ทรง​เปิด​ใน​วัน​ที่ 9 ก.ค.​ 2554 เวลา 13.00 น.​ ที่​ห้อง​ประมวล​ผล​ข้อมูล​ชั้น 9 อาคาร​บุญสม สุวชิ​รัตน์ คณะ​วิศวกรรมศาสตร์ มก.[2] ซึ่งเป็นการเสด็จทรงงานก่อนจะเสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 เป็นวันแรกด้วย

ดูเพิ่ม[แก้]

  • http://smms.eng.ku.ac.th ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม-สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

อ้างอิง[แก้]