คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University
สถาปนาพ.ศ. 2530
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี[1]
ที่อยู่
สี  สีเหลือง
เว็บไซต์www.scitech.dusit.ac.th/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 [2]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่ที่ ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในระดับภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่องค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบบริหารจัดการเชิงพลวัตมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจ

ปัจจุบัน (ปี 2565) เปิดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย (วท.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานที่สนันสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนี้

1. ศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ในการศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา ให้บริการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพมูลฝอยดินและวัสดุปรับปรุงดิน การตรวจวัดระดับเสียง ความเข้มของแสงสว่าง และระดับความร้อน เป็นต้น

2. ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ มีห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำการทดลอง เพื่อสนับสนุน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต[3]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. "ประวัติคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-30. สืบค้นเมื่อ 2017-10-03.
 3. หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต