ปรสิตวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
California fish and game (19891706234).jpg

ปรสิตวิทยา (อังกฤษ: Parasitology) ปรสิตวิทยา, ปาราสิตวิทยา (parasitology) เป็นการศึกษาการอย่ร่วมกันระหว่าง สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดในภาวะต่างๆ โดยเฉพาะภาวะปรสิต (parasitism) มีผ้ให้นิยามไว้ว่า “ปรสิต วิทยา คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรสิต (parasite) และ โฮสต์ (host), ปรสิตหมายถึง สัตว์ที่อาศัยอย่ในกายหรือบนผิวกายโฮสต์ ปรสิตขึ้นอย่กับโฮสต์ จึงปรบตัวให้ทนต่อ สภาพแวดล้อมเพื่อยังชีพและสืบพันธ์ในโฮสต์ , ปรสิตวิทยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาองค์ ความร้เกียวกบภาวะปรสิตในประชากรธรรมชาติให้เพียงพอเพื่อควบคุมและกำจดปรสิตจากประชากรที่ไม่ปกติ, ท้งของคนและสัตว์ซึ่งมนษย์พึ่งพา” วิชาปรสิตวิทยาโดยทั่วไป จะมี ความหมายจากํ ัดเฉพาะปรสิตที่เปนสัตว์ (animal parasites) เท่านั้น และในปรสิตวิทยาทาง

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ปรสิตวิทยา (อังกฤษ: Parasitology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรสิต ซึ่งมีรูปแบบการดำรงชีพโดยเป็นตัวเบียนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบพน พยาธิใบไม้