คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Science, UdonThani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบันที่ยังมีฐานะป็นวิทยาลัยครูอุดรธานีในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นคณะที่เก่าแก่คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีชื่อเดิมว่า "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อการจัดการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น จึงมีการแยกสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมออกไปจัดตั้งเป็นอีกหนึ่งคณะวิชา จึงมีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Faculty of Science,
UdonThani Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานี.png
คติพจน์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน
บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้
นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
พัฒนาคนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สถาปนาพ.ศ. 2518
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
ที่อยู่
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มร.อด.
สี     สีเหลือง
มาสคอต
อะตอม
เว็บไซต์www.sci.udru.ac.th

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี[1] เริ่มแรกก่อตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดการสอนในระยะแรกในระดับ ปกศ.ชั้นสูง และปริญญาตรี (เฉพาะสาขาการศึกษา) ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชา หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ มีประชาชนต้องการเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน จึงมีโครงการให้คณะวิชาเปิดสอนสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า"หลักสูตรเทคนิคการอาชีพ" โดยได้เปิดสอนในสาขา ก่อสร้าง ช่างยนต์ คหกรรม และเกษตร

ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตกำลังคนโปรแกรมวิชาชีพอื่นได้อย่างชัดเจน คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากโปรแกรมวิชาการศึกษา และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในบางส่วน ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์แทน

ปี พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ทำการเปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอนุปริญญา

ปี พ.ศ. 2536 คณะฯ ได้เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครูฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536 เป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏ" และให้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ จึงทำให้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในคณะเป็นแบบโปรแกรมวิชา โดยแบ่งออกเป็น 17 โปรแกรมวิชา ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ โปรแกรมวิชาสัตวบาล โปรแกรมวิชาสัตวรักษ์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดตั้งส่วนราชการภายในใหม่ทั้งหมดตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จึงทำให้มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 10 ส่วนราชการ โดยจัดตั้งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีแยกออกจากกัน จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "คณะวิทยาศาสตร์" และเปิดทำการสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสุขศึกษา[2]

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากหน้าทีการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต แล้วคณะยังได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่นเพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ บุคลากร ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้สมดังคำปณิธาน "ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

คือ ตราพระราชลัญกรในรัชกาลที่ 9 อันทรงคุณค่าพระราชทานให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้อมรอบด้วยอะตอมหลากสี เพื่อแสดงถึงนักศึกษาหลากหลายที่มา สมกับคำว่า "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

 • สีประจำคณะ

     สีเหลือง

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[3]
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- -
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเคมี (สหวิทยาการเคมี)
 • สาขาวิชาเคมี (เทคโนโลยีการยางและพอลิมอร์)
- -
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาชีววิทยา
- -
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- -
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[4]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
รอข้อมูล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียร สิงห์จานุสงค์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ

3. ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว

2558-2561

2561-2563

ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/faculties-and-departments.html
 2. http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=19
 3. http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=220
 4. http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=21