ข้ามไปเนื้อหา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Science, UdonThani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบันที่ยังมีฐานะป็นวิทยาลัยครูอุดรธานีในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นคณะที่เก่าแก่คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีชื่อเดิมว่า "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อการจัดการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น จึงมีการแยกสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมออกไปจัดตั้งเป็นอีกหนึ่งคณะวิชา จึงมีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Faculty of Science,
UdonThani Rajabhat University
คติพจน์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน
บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้
นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
พัฒนาคนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สถาปนาพ.ศ. 2518
คณบดีนายอนุกูล อ่อนสวัสดิ์
ที่อยู่
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มร.อด.
สี  สีเหลือง
มาสคอต
อะตอม
เว็บไซต์www.sci.udru.ac.th

ประวัติ

[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี[1] เริ่มแรกก่อตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดการสอนในระยะแรกในระดับ ปกศ.ชั้นสูง และปริญญาตรี (เฉพาะสาขาการศึกษา) ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชา หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ มีประชาชนต้องการเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน จึงมีโครงการให้คณะวิชาเปิดสอนสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า"หลักสูตรเทคนิคการอาชีพ" โดยได้เปิดสอนในสาขา ก่อสร้าง ช่างยนต์ คหกรรม และเกษตร

ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตกำลังคนโปรแกรมวิชาชีพอื่นได้อย่างชัดเจน คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากโปรแกรมวิชาการศึกษา และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในบางส่วน ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์แทน

ปี พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ทำการเปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอนุปริญญา

ปี พ.ศ. 2536 คณะฯ ได้เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครูฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536 เป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏ" และให้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ จึงทำให้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในคณะเป็นแบบโปรแกรมวิชา โดยแบ่งออกเป็น 17 โปรแกรมวิชา ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ โปรแกรมวิชาสัตวบาล โปรแกรมวิชาสัตวรักษ์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดตั้งส่วนราชการภายในใหม่ทั้งหมดตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จึงทำให้มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 10 ส่วนราชการ โดยจัดตั้งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีแยกออกจากกัน จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "คณะวิทยาศาสตร์" และเปิดทำการสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสุขศึกษา[2]

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากหน้าทีการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต แล้วคณะยังได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่นเพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ บุคลากร ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้สมดังคำปณิธาน "ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

สัญลักษณ์

[แก้]
 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

คือ ตราพระราชลัญกรในรัชกาลที่ 9 อันทรงคุณค่าพระราชทานให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้อมรอบด้วยอะตอมหลากสี เพื่อแสดงถึงนักศึกษาหลากหลายที่มา สมกับคำว่า "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

 • สีประจำคณะ

  สีเหลือง

ออกแบบสัญลักษณ์

[แก้]

ว่าที่ร้อยเอกวัชภูมิ เพชรแสงใส

หลักสูตร

[แก้]
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[3]
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- -
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเคมี (สหวิทยาการเคมี)
 • สาขาวิชาเคมี (เทคโนโลยีการยางและพอลิมอร์)
- -
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาชีววิทยา
- -
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- -
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)[1]

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไท[2]
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-

คณบดี

[แก้]
ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[4]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายอนุกูล อ่อนสวัสดิ์ 2547-2558
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียร สิงห์จานุสงค์ 2558-2561
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ 2561-2563
4.ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง

[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/faculties-and-departments.html[ลิงก์เสีย]
 2. http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=19[ลิงก์เสีย]
 3. http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=220[ลิงก์เสีย]
 4. http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=21[ลิงก์เสีย]