คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Medicine,
Kasetsart University
Logo ku th.svg
คติพจน์สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม สร้างสรรค์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
คณบดีรองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ (รักษาการแทน) [1]
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สี███ สีเขียวใบนนทรี
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
เว็บไซต์medicine.ku.ac.th Facebook

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation)

ประวัติ[แก้]

หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

ปี พ.ศ. 2509 สมัยหม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนคับแคบ ไม่สามารถจะได้ จึงได้ดำริที่จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่มีดินดีเหมาะต่อการเกษตรและมีโครงการชลประทานผ่านเตรียมไว้ ก่อนราคาที่ดินจะมีราคาสูงขึ้น[2] ซึ่งต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 รัฐบาลในสมัยจอมพล ถนอม กิตติขจร จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน[2] โดยมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น ได้มีนโยบายที่จะนำอาคารเรียนที่มีอยู่ในวิทยาเขตบางเขนภายหลังที่ได้ย้ายคณะวิชาด้านการเกษตรไปเปิดที่วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วนำมาใช้เป็นอาคารเรียนด้านการแพทย์ แต่ได้มีคัดต้านจากประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นโยบายนี้จึงได้ยุติไป ทำได้เพียงนำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จากคณะเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ และบางภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมเกษตรไปดำเนิน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงทำให้นโยบายจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงนี้ ต้องยุติไป

ปี พ.ศ. 2539 สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยภายหลังได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเจ้าของเรื่อง โดยหนึ่งในหลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีนั้นคือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวางแผนเปิดรับนิสิตตั้งแต่ พ.ศ. 2541 โดยมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งต่อมาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ย้ายไปจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่วิทยาเขตกำแพงแสน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภายหลังได้ยุติการดำเนินการและจึงไปดำเนินการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เนื่องจากประสบปัญหาด้านงบประมาณ ไม่ได้รับงานประมาณสำหรับการเปิดสอนหลักสูตรด้านการแพทย์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงไม่สามารถเปิดสอนได้

ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลในขณะนั้นได้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โดยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อลดการขาดแคลนของแพทย์ในประเทศไทย โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมอยู่ด้วย ปี พ.ศ. 2548 สมัยรองศาสตราจารย์วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีในขณะนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ปี 2536 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า[3] แต่เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นอุปสรรค์ในการจัดตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2552 ได้เห็นชอบให้ยุบสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้ยุบสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 [4]

ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัญฑิต ตามคำสั่ง เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติในหลักการทบทวนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ หรือวิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การรับใช้สังคมและประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายขีดความสามารถโดยให้การศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านการสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนบนฐานความเข้มแข็งทางวิชาการและองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานกว่า 80 ปี

ต่อมา ปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ดำเนินการทั้งมิติด้านวิชาการและด้านบริหารแก่มหาวิทยาลัย เพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และอนุมัติจัดตั้ง "โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 [5]

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้เห็นชอบการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรับโอนสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามบันทึก อว 6501.0201/10721 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 แจ้งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [6]

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติ จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของ เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation)[7] และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [8]

หน่วยงาน[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกอบไปด้วยหน่วยงาน ภาควิชา ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ชั้นปรีคลินิก และ 17 ภาควิชา ชั้นคลินิก รวมทั้งหมด 25 ภาควิชา [9] โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ 4 หน่วยงาน

 1. สำนักงานวิจัยทางการแพทย์
 2. งานระบาดวิทยาและสถิติ
 3. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. ศูนย์วิจัยคลินิก

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 6 งาน

 1. งานแพทย์ศาสตร์ศึกษา
 2. งานประกันคุณภาพ
 3. งานประเมินผล
 4. งานวิทยบริการ
 5. งานเวชนิทัศน์
 6. งานห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 งาน

 1. งานโปรแกรมการบริหารจัดการ
 2. งานโปรแกรมการเรียนการสอน
 3. งานระบบสารสนเทศ

สำนักงานเลขานุการ 4 งาน

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานทรัพยากรบุคคล
 3. งานคลังและพัสดุ
 4. งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [10] ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 และอยู่ระหว่างการรับรองจากแพทยสภา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการส่ง หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2566 (มคอ.2) ไปยังแพทยสภา เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรองหลักสูตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนเปิดรับนิสิตตั่งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป[11] จำนวน 48 คน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก


รายนามรักษาการคณบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์[แก้]

รายนามรักษาการคณบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ลำดับ รายนาม ตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร ระยะเวลา หมายเหตุ
1 พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ รักษาการคณบดี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
2

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถาบันร่วมผลิตแพทย์ และความร่วมมือ[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรให้แพทยสภาอนุมัติหลักสูตร และวางแผนเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา พ.ศ. 2567 [12] โดยมีความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์พี่เลี้ยง [13] และเตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระครบรอบ 80 ปี พร้อมกันนี้ได้เตรียมการผลิตแพทย์ร่วมกับศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษา 2 ศูนย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

โรงพยาบาลหลัก ที่ตั้ง สังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ที่ตั้ง สังกัด
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร, จังหวัดสกลนคร กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันผลิตแพทย์พี่เลี้ยง ที่ตั้ง สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร กรมแพทย์ทหารบก
สถาบันวิชาการในความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน ที่ตั้ง
คณะและบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยฮกไกโด (Faculty and Graduate School of Health Sciences, Hokkaido University) ซัปโปโระ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
สถาบันนวัตกรรมสังคมแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยนาโงยะ (Institute of Innovation for Future Society, Nagoya University) นาโงยะ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
Kyoto University เกียวโต ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
Newcastle University นิวคาสเซิลอะพอนไทน์, ไทน์และเวียร์ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
The University of Edinburgh เอดินบะระ, ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
University of Helsinki เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ ฟินแลนด์
University of Pisa ปิซา อิตาลี อิตาลี
University of Wisconsin-Madison แมดิสัน,  รัฐวิสคอนซิน สหรัฐ สหรัฐอเมริกา
James Cook University เมืองทาวน์สวิลล์ รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย
University of New South Wales นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาปรับสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง [14]

โครงการอุทยานการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ[แก้]

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 พ.ย.2565 อนุมัติจัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [15] โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 8,863.93 ล้านบาท [16]

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2703/2565, แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ,8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 2. 2.0 2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติมหาวิทยาลัย เรียกดูวันที่ 2013-02-24
 3. (20%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.%2048).pdf ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2022-11-08
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้ยุบสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เรียกดูวันที่ 2022-11-08
 5. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2022-11-08
 6. สรุปนโยบายและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เรียกดูวันที่ 2022-12-16
 7. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2022-11-08
 8. ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เล่มที่ 139 ตอนที่ 305 ง พิเศษ หน้าท28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 9. การจัดตั้งคณะแพทย์และโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์การจัดตั้งคณะแพทย์และโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2022-11-08
 10. ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2022-11-11
 11. คณะ/วิทยาลัย วิทยาเขตบางเขนที่เปิดสอน เรียกดูวันที่ 2022-11-10
 12. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไฟเขียวตั้งคณะแพทย์ รับนิสิตรุ่นแรกปี 67เรียกดูวันที่ 2022-11-08
 13. ข่าวดี! หลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตร์" ม.เกษตรศาสตร์ อยู่ในช่วงรอแพทยสภารับรอง คาดรับรุ่นแรกปี 67 เรียกดูวันที่ 2022-11-08
 14. การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2565
 15. สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 พ.ย.65 เรียกดูเมื่อวันที่ 2022-12-15
 16. ฐานเศรษฐกิจ-ธุรกิจ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 ครม.จัดเต็มทิ้งทวนงบกว่า 3 แสนล้านบาท หลังสารพัดหน่วยงานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2567 รวมทั้งขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีโครงการใหญ่วงเงินเกินพันล้านบาทเข้ามาขอความเห็นชอบ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566