คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Environment,
Kasetsart University
สถาปนา23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 - วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
11 มิถุนายน พ.ศ. 2539 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (11 ปี) - คณะสิ่งแวดล้อม
คณบดีผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เพลงมาร์ชคณะสิ่งแวดล้อม
สี███ สีเขียวอมทอง [1]
มาสคอต
ลูกโลกรวมกับใบไม้
เว็บไซต์envi.ku.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการปรับปรุงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็น คณะสิ่งแวดล้อม[2]

ประวัติ[แก้]

สมัยวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม[แก้]

เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดทำหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ต่อมา ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น หลังจากนั้น จึงมีการเสนอหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2520

ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเสนอ "โครงการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม" ขึ้น และได้เปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม" โดยได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันสถาปนาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม"

สมัยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[แก้]

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2538 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดตั้ง “ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พุทธศักราช 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 และเริ่มรับนิสิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีเดียวกัน [3]

ประวัติคณะสิ่งแวดล้อม[แก้]

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงหน่วยงานโดยโอนทรัพย์สินบุคลากรและนิสิตจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม กับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นชื่อตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในขณะนั้น

ปี พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาเขตกำแพงแสน ในหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน/รุ่น และปี พ.ศ. 2565 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน/รุ่น [4]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 สำนักงาน 2 ภาควิชา 2 ศูนย์ และ 4 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)[5]

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในอนาคต[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา Natural Resource Management and Environmental Information Systems (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ไทย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ไทย)
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (ไทย)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณบดีมาแล้ว 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้[6]

ทำเนียบคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา QS world university ranking by subject [7] คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในกลุ่ม Natural Sciences สาขา Environmental Sciences ติดต่อกันหลายปี รายละเอียดดังนี้

QS World University Rankings by Subject
กลุ่ม Natural Sciences
QS Environmental Sciences 301-350 (2022)
301-350 (2021)
251-300 (2020)
251-300 (2019)
201-250 (2018)
201-250 (2017)
251-300 (2016)

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2022[แก้]

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 301-350 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences[8]

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2021[แก้]

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 301-350 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences[9]

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2020[แก้]

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 251-300 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences[10]

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2019[แก้]

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 251-300 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences[11]

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2018[แก้]

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 201-250 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences[12]

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2017[แก้]

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 201-250 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences[13]

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2016[แก้]

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 251-300 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences[14]

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[แก้]

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องจากพระราชดำริ โดยมอบหมายโครงการสหวิทยาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านพะเนิน หมู่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76100 ต่อมา วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ได้ถูกยุบรวมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบหลักของโครงการนี้จึงไปอยู่กับ คณะสิ่งแวดล้อม

บุคคลสำคัญ[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรและนิสิตเก่าที่สร้างคุณประโยชน์แก่วงการสิ่งแวดล้อม อาทิ

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2555 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Dean/2555/11-55.pdf เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : พ.ศ. 2539 - จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มก.
 4. https://envi.ku.ac.th/about-us/faculty-of-nvironmental/faculty-history/ ประวัติคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2565
 5. หลักสูตรปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อม สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 https://envi.ku.ac.th/programs/bachelor/
 6. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดี เก็บถาวร 2019-07-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 7. https://www.topuniversities.com/. "QS World University Rankings by Subject"
 8. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Environmental Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 9. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 10. "QS World University Rankings by Subject 2020 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 11. "QS World University Rankings by Subject 2019 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 12. "QS World University Rankings by Subject 2018 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 13. "QS World University Rankings by Subject 2017 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 14. "QS World University Rankings by Subject 2016 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 15. http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p189.html/ เก็บถาวร 2019-05-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ศาสตรจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว”
 16. http://www.bedo.or.th/bedo/content.php?id=92/[ลิงก์เสีย]. คณะกรรมการ - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 17. ไฟล์:///C:/Users/USER/Downloads/Fulltext%2310_214296.pdf. ภาคผนวก ก ประวัติผู้ควบคุมการผลิตและผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]