คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Science and Technology
Princess of Naradhiwas University
ที่อยู่49 ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
วันก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
สีประจําคณะ███ สีเหลือง
สัญลักษณ์อะตอม
เว็บไซต์[1]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการสถาปนาพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เป็นคณะที่เปิดสอนในกล่มวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้เป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษา เปิดการฝึกอบรมให้แก่ชุมชน โครงการอบรม และจัดการเรียนการสอนพื้นฐานให้กับทุกคณะ ให้กับวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อแรกสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในปี พ.ศ. 2548 นั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะ ในสังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนให้กับทุกคณะ ทำหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในคณะวิชาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ด้วยแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนราธิวาส และตามประกาศกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก หน้าที่ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 กำหนดให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์[1] และนอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อเสริมสร้างเอกภาพสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และความมั่นคงของชาติ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

1. ดร. ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์     พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

ภาควิชา[แก้]

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย 3 ภาควิชา จัดตั้งเรียงตามลำดับดังนี้ ภาควิชาคำนวณและสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และพฤกษศาสตร์ แต่ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ภาควิชา เนื่องจากในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับปรุงภาควิชาใหม่และสาขาเพิ่มขึ้น จึงประกอบด้วย 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และภาควิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณและคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันประกอบไปด้วยสาขา

 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเคมี
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณและคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน[แก้]