ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Cosmetic Science,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อCS / MFU.
คติพจน์"สำนักวิชาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามระดับอาเซียน"
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2548
(19 ปี 176 วัน)
คณบดีรศ.ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา
ที่อยู่
• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

• หน่วยประสานงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เพลงเราคือวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.
สี  สีบานเย็น
เว็บไซต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ประวัติ

[แก้]

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและหลักสูตรเทคโนโลยีความงามเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยดำริของท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ และคณบดีคนแรกของสำนักวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล เล็งเห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามมีการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ แต่ยังขาดบุคลากรที่จบการศึกษาโดยตรงเพื่อรองรับการทำงานในสาขาวิชานี้ โดยในปีแรกได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางทั้งในระดับปริญญาตรีซึ่งเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดสอน ณ อาคารปัญจภูมิ ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีความงาม ในระดับปริญญาตรี โดยเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกและความงามของบุคคล รองรับธุรกิจความงามที่มีการเติบโตอย่างสูงในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2553 สำนักวิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในระดับปริญญาเอกขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเป็นกำลังสำคัญของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป[1]

หลักสูตร

[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์

ทำเนียบคณบดี

[แก้]

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2565
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วันดี รังสีวิจิตรประภา พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. https://cosmeticscience.mfu.ac.th/about-cosmeticsci/cosmetic-sci-history.html

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]