ข้ามไปเนื้อหา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Public Health, Kasetsart University
ชื่อย่อสธ.
สถาปนา2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(11 ปี 42 วัน)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง
ที่อยู่
59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เพลงนนทรีที่รัก
สี███ สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink)
เว็บไซต์fph.csc.ku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Public Health, Kasetsart University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยเปิดรับนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นรุ่นแรก จำนวน 70 คน [1] [2] และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอีกด้วย[3]

ประวัติ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อเปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์-สาธารณสุข แต่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ จึงทำให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีประสบปัญหาการจัดตั้งคณะเพื่อทำการเรียนการสอนเปิดสอนได้เพียง หลักสูตรต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 ปี ภายหลังได้ถูกทักท้วงจากสำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา (สกอ.)ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงไม่ควรเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง ทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงได้หยุดรับนิสิตในหลักสูตรนี้ตั่งแต่หลัง รุ่น 9[4] และทางวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้เสนอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี พร้อมทั้งเสนอจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อมีความพร้อม สำหรับหลักสูตร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีนั้น จะปรับมาใช้เป็นการรับเทียบโอนผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการสาธารณสุข (อนุปริญญา)เพื่อเรียนในชั้นปีที่ 3-4 (2 ปี) แทนหลักสูตรต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 ปี โดยใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีสถานะเป็นภาควิชา เปิดสอนในสอง แขนงวิชา แขนงวิชาอนามัยชุมชน แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปี พุทธศักราช 2556 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห้เป็นคณะวิชา สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556[5] ปี พุทธศักราช 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีสองภาควิชา คือ ภาควิชาอนามัยชุมชน รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์[แก้]

หน่วยงาน[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแบ่งสายงานดังนี้

หลักสูตร[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนนิสิตหลักสูตรดังนี้[7]

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว

ความร่วมมือทางการศึกษา[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557 (รักษาการคณบดี)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2565
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=822:-13--2552&catid=43:2008-06-17-06-56-35&Itemid=100[ลิงก์เสีย] โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2552
 2. http://www.registrar.ku.ac.th/node/230[ลิงก์เสีย] โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โควตารับตรง ภาคปกติ
 3. http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2553/11-53.pdf เก็บถาวร 2012-12-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 4. http://www.ph.sbc.ku.ac.th/ เก็บถาวร 2010-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 5. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-08-04. สืบค้นเมื่อ 2013-08-21.

สาธารณสุขศาสตร์ มก. เก็บถาวร 2011-09-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน