คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Logo-ph.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Public Health, Kasetsart_University
ที่อยู่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
วันก่อตั้ง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คณบดี อ.พัสกร องอาจ
สีประจำคณะ      สีชมพูอมส้ม
เว็บไซต์ fph.csc.ku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Public Health, Kasetsart University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยเปิดรับนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นรุ่นแรก จำนวน 70 คน [1] [2] และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรแพทยศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอีกด้วย[3]

ประวัติ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อเปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์-สาธารณสุข แต่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ จึงทำให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีประสบปัญหาการจัดตั้งคณะเพื่อทำการเรียนการสอนเปิดสอนได้เพียง หลักสูตรต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 ปี ภายหลังได้ถูกทักท้วงจากสำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา (สกอ.)ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงไม่ควรเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง ทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงได้หยุดรับนิสิตในหลักสูตรนี้ตั่งแต่หลัง รุ่น 9[4] และทางวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้เสนอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี พร้อมทั้งเสนอจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อมีความพร้อม สำหรับหลักสูตร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีนั้น จะปรับมาใช้เป็นการรับเทียบโอนผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการสาธารณสุข (อนุปริญญา)เพื่อเรียนในชั้นปีที่ 3-4 (2 ปี) แทนหลักสูตรต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 ปี โดยใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีสถานะเป็นภาควิชา เปิดสอนในสอง แขนงวิชา แขนงวิชาอนามัยชุมชน แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปี พุทธศักราช 2556 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอนุมัติใจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห้เป็นคณะวิชา สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556[5] ปี พุทธศักราช 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีสองภาควิชา คือ ภาควิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนนิสิตหลักสูตรดังนี้[6]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-

สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์[แก้]

ความร่วมมือทางการศึกษา[แก้]

การจัดแบ่งหน่วยงาน[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่แบ่งส่วนราชการ แต่เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน มีการแบ่งสายงานดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข
 • ภาควิชาอนามัยชุมชน

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557
2. อาจารย์ พัสกร องอาจ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=822:-13--2552&catid=43:2008-06-17-06-56-35&Itemid=100 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2552
 2. http://www.registrar.ku.ac.th/node/230 โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โควตารับตรง ภาคปกติ
 3. http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2553/11-53.pdf รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 4. http://www.ph.sbc.ku.ac.th/ โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 5. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
 6. http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20130819084631

สาธารณสุขศาสตร์ มก.