คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU Symbol Thai.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Technology,
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง16 ธันวาคม พ.ศ. 2534
คณบดีศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
สีประจําคณะ     สีบานเย็น
เว็บไซต์www.vettech.ku.ac.th

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในด้าน ารส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร และการลงทุนทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

ประวัติ[แก้]

 • 26 มิถุนายน 2527

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการจะนำหลักสูตรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มาเรียนและสอนเพิ่มเติมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย

 • 18 พฤศจิกายน 2528

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ได้ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่องการพิจารณายุบเลิกโรงเรียนที่สอนนักเรียนเพื่อออกมาปฏิบัติงานของ กระทรวง ทบวง กรมใด ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งในหนังสือดังกล่าว ได้ระบุถึงมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนขึ้นทดแทนได้ดังนี้
1. โรงเรียนสัตวแพทย์ (กรมปศุสัตว์) 2. สถาบันศึกษาทางสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 3. โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 4. สถาบันอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และในตอนท้ายของหนังสือนั้นได้อ้างถึงมติที่ประชุมทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20, 21 และ 24 มิถุนายน 2528 เกี่ยวกับการพิจารณาการยุบโอนสถานศึกษา โดยวางแนวทางไว้ 3 ประการ คือ ความพร้อมของสถาบันผู้รับ ความประหยัดในการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่รับต้องมีแผนการเรียนการสอนอยู่แล้วและหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบันสมทบของสถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

 • 24 ธันวาคม 2528

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่อง การพิจารณายุบเลิกสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาของหนังสือสรุปได้ว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคือ 1. ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยรับเป็นสถาบันสมทบหรือ มีการสมทบในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หากสถานศึกษานั้น ๆ มีความประสงค์ 2. ให้สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยระงับการเปิดหลักสูตรใหม่ ยกเว้นหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตให้ได้

 • 3 มกราคม 2529

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยเสนอว่าให้พิจารณายุบโอนสถาบันการศึกษาที่สังกัดหน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้ถือเอาความต้องการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นหลัก ส่วนหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแขนงวิชาต่าง ๆ ให้ขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีและหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบันสมทบในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาต่อไปได้

 • 17 สิงหาคม 2534

ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (ดร.อาชว์ เตาลานนท์) ได้ให้ นโยบายกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสัตวแพทย์ โดยให้ยกระดับการศึกษาจากประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (2 ปี) เป็นระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) โดยเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 16 ธันวาคม 2534

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้รับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2534) โดยให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ตามความเหมาะสม โดยจัดหาหลักสูตรร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์)

 • 15 มีนาคม 2536

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ของสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์และให้เปิดสอนนิสิตรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2536

 • 17 กันยายน 2536

กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ {ระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายกำพล อดุลยวิทย์)} ที่โรงแรมเมอริเดียน เพรสซิเด้นท์

 • 14 กุมภาพันธ์ 2537

ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2536)

 • 10 มีนาคม 2537

ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 16 ง. วันที่ 23 มีนาคม 2537

 • 8 พฤษภาคม 2538

กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนชื่อตามแผนพัฒนากำลัง ปี 2537-2539

 • 18 มีนาคม 2540

ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 22 ง. วันที่ 12 มีนาคม 2540

 • 30 มิถุนายน 2542

กรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนาม “ข้อตกลงการโอน การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมีสาระสำคัญคือ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ตกลงให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ได้ตกลงให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบบริหารหลักสูตร บุคลากร งบประมาณและพัสดุที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ก่อนที่การโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วน ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

 • 13 มกราคม 2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งมอบอำนาจให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการบริการหลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และพัสดุ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

 • 28 พฤศจิกายน 2543

กรมปศุสัตว์มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอตัวข้าราชการ 4 อัตราของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์

 • 26 กรกฎาคม 2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือถึงกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์และส่งตัวข้าราชการ 4 อัตราของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์ตามความประสงค์ของกรมปศุสัตว์ โดยขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ จนสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2544 (เดือนตุลาคม 2544)

 • 20 สิงหาคม 2545

ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

 • 14 กุมภาพันธ์ 2546

คณะสัตวแพทยศาสตร์กับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ทำข้อตกลงความร่วมมือกันทางด้านวิชาการและการบริการ

 • 12 มิถุนายน 2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมปศุสัตว์ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์ สนับสนุนวิชาการ และการสนับสนุนรับเข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งและสายงานที่เกี่ยวข้องและยกเลิกการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2536 เพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อไป

 • 6 กุมภาพันธ์ 2549

ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เรื่อง ขออนุมัติยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้นเป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

 • 20 กุมภาพันธ์ 2549

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2549

 • 26 เมษายน 2549

ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 31 ตุลาคม 2549

ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • ทำเนียบผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์ จนมาเป็นคณะเทคนิตการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน
ทำเนียบคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. นายสัตวแพทย์ เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
2. สัตวแพทย์หญิง สุภาพร จ๋วงพานิช พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542
3. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
4. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ วีระพล จันทร์สวรรค์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547
5. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2558
6. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]