คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Veterinary Technology,
Kasetsart University
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2534
คณบดีรศ.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
ที่อยู่
สี███ สีบานเย็น [1]
เว็บไซต์www.vettech.ku.ac.th

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร และการลงทุนทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

ประวัติ[แก้]

 • 26 มิถุนายน 2527

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการจะนำหลักสูตรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มาเรียนและสอนเพิ่มเติมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย

 • 18 พฤศจิกายน 2528

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ได้ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่องการพิจารณายุบเลิกโรงเรียนที่สอนนักเรียนเพื่อออกมาปฏิบัติงานของ กระทรวง ทบวง กรมใด ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งในหนังสือดังกล่าว ได้ระบุถึงมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนขึ้นทดแทนได้ดังนี้
1. โรงเรียนสัตวแพทย์ (กรมปศุสัตว์) 2. สถาบันศึกษาทางสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 3. โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 4. สถาบันอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และในตอนท้ายของหนังสือนั้นได้อ้างถึงมติที่ประชุมทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20, 21 และ 24 มิถุนายน 2528 เกี่ยวกับการพิจารณาการยุบโอนสถานศึกษา โดยวางแนวทางไว้ 3 ประการ คือ ความพร้อมของสถาบันผู้รับ ความประหยัดในการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่รับต้องมีแผนการเรียนการสอนอยู่แล้วและหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบันสมทบของสถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

 • 24 ธันวาคม 2528

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนันต์ อนันตกูล) เรื่อง การพิจารณายุบเลิกสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาของหนังสือสรุปได้ว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคือ 1. ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยรับเป็นสถาบันสมทบหรือ มีการสมทบในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หากสถานศึกษานั้น ๆ มีความประสงค์ 2. ให้สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยระงับการเปิดหลักสูตรใหม่ ยกเว้นหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตให้ได้

 • 3 มกราคม 2529

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยเสนอว่าให้พิจารณายุบโอนสถาบันการศึกษาที่สังกัดหน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้ถือเอาความต้องการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นหลัก ส่วนหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแขนงวิชาต่าง ๆ ให้ขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีและหากหน่วยงานใดต้องการจะเป็นสถาบันสมทบในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาต่อไปได้

 • 17 สิงหาคม 2534

ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (ดร.อาชว์ เตาลานนท์) ได้ให้ นโยบายกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสัตวแพทย์ โดยให้ยกระดับการศึกษาจากประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (2 ปี) เป็นระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) โดยเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 16 ธันวาคม 2534

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้รับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2534) โดยให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ตามความเหมาะสม โดยจัดหาหลักสูตรร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์)

 • 15 มีนาคม 2536

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ของสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์และให้เปิดสอนนิสิตรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2536

 • 17 กันยายน 2536

กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ {ระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายกำพล อดุลยวิทย์)} ที่โรงแรมเมอริเดียน เพรสซิเด้นท์

 • 14 กุมภาพันธ์ 2537

ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2536)

 • 10 มีนาคม 2537

ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 16 ง. วันที่ 23 มีนาคม 2537

 • 8 พฤษภาคม 2538

กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนชื่อตามแผนพัฒนากำลัง ปี 2537-2539

 • 18 มีนาคม 2540

ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 22 ง. วันที่ 12 มีนาคม 2540

 • 30 มิถุนายน 2542

กรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนาม “ข้อตกลงการโอน การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมีสาระสำคัญคือ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ตกลงให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ได้ตกลงให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบบริหารหลักสูตร บุคลากร งบประมาณและพัสดุที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ก่อนที่การโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วน ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

 • 13 มกราคม 2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งมอบอำนาจให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการบริการหลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และพัสดุ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

 • 28 พฤศจิกายน 2543

กรมปศุสัตว์มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอตัวข้าราชการ 4 อัตราของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์

 • 26 กรกฎาคม 2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือถึงกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์และส่งตัวข้าราชการ 4 อัตราของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมปศุสัตว์ตามความประสงค์ของกรมปศุสัตว์ โดยขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ จนสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2544 (เดือนตุลาคม 2544)

 • 20 สิงหาคม 2545

ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

 • 14 กุมภาพันธ์ 2546

คณะสัตวแพทยศาสตร์กับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ทำข้อตกลงความร่วมมือกันทางด้านวิชาการและการบริการ

 • 12 มิถุนายน 2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมปศุสัตว์ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการสัตวแพทย์ สนับสนุนวิชาการ และการสนับสนุนรับเข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งและสายงานที่เกี่ยวข้องและยกเลิกการจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2536 เพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อไป

 • 6 กุมภาพันธ์ 2549

ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เรื่อง ขออนุมัติยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้นเป็นคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

 • 20 กุมภาพันธ์ 2549

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2549

 • 26 เมษายน 2549

ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 31 ตุลาคม 2549

ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • ทำเนียบผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์ จนมาเป็นคณะเทคนิตการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน
ทำเนียบคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. นายสัตวแพทย์ เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
2. สัตวแพทย์หญิง สุภาพร จ๋วงพานิช พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542
3. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
4. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ วีระพล จันทร์สวรรค์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547
5. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2558
6. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566