สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SUT LOGO.png
ตราท้าวสุรนารี
สัญลักษณ์ประจำสำนักวิชา
ชื่ออังกฤษInstitute of Science,
Suranaree University of Technology
ที่อยู่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันก่อตั้ง29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (32 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
เว็บไซต์http://science.sut.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ: Institute of Science, Suranaree University of Technology) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายแยกเป็นสาขาวิชา (คำว่า สาขาวิชาจะเทียบเท่ากับ ภาควิชาของมหาวิทยาลัยทั่วไป) ซึ่งในหนึ่งสาขาวิชาจะรับผิดชอบการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทั้ง ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาเคมี

B.Sc. (Program in Chemistry)

M. Sc. (Program in Chemistry)

Ph.D. (Program in Chemistry)

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

B.Sc. (Program in Mathematics)

M. Sc. (Program in Mathematics)

Ph.D. (Program in Mathematics)

3. สาขาวิชาชีววิทยา

B.Sc. (Program in Biology)

M. Sc. (Program in Biology)

Ph.D. (Program in Biology)

4. สาขาวิชาฟิสิกส์

B.Sc. (Program in Physics)

M. Sc. (Program in Physics)

Ph.D. (Program in Physics)

5. สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล -

M. Sc. (Program in Remote-Sensing)

Ph.D. (Program in Remote-Sensing)

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ -

M. Sc. (Program in Laser Technology and Protonics)

Ph.D. (Program in Laser Technology and Protonics)

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

B.Sc. (Program in Sports science)

- -

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง สำนักวิชา
1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ ปัจจุบัน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]