มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อย่อมก.กพส. / KU KPS
คติพจน์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ทางการ)
ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน (ไม่เป็นทางการ)
ประเภทวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาปนา4 ธันวาคม พ.ศ. 2522
รองอธิการบดีรศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ [1]
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.kps.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้การศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านเกษตร

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดตั้งเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการดำริของ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิการบดีในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนคับแคบ ไม่สามารถจะขยายงานด้านการศึกษาทางเกษตรให้กว้างขวางเพื่อรับกับภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติในอนาคตได้[2] มหาวิทยาลัยจึงจัดทำแผนและโครงการขยายกิจการต่าง ๆ ในด้านสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ไปดำเนินการ ณ สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่ ในท้องที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2510 และรัฐบาลเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกส่วนหนึ่งและเงินงบประมาณของรัฐบาลสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยธนาคารโลกอนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินจำนวน 320.3 ล้านบาท สมทบกับเงินงบประมาณจำนวน 269 ล้านบาท ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2515 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2521 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ใน พ.ศ. 2486 รัฐบาลอันมี ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาทางการเกษตรอย่างยิ่ง จึงได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยฯ ที่บางเขนกับโรงเรียนวนศาสตร์ มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2486 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 (ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันสถาปนา) ได้ปรับ ปรุงขยายงานการศึกษาออกเป็น 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง โดยจัดการศึกษาเป็นหลักสูตร 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับระดับอนุปริญญา การปรับปรุงกิจการครั้งนี้ พลเรือโทสินธุ์ กมลนาวิน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการจึงได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 บ้านทุ่งสมบัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 โดยมีพื้นที่ของวิทยาเขตครอบคลุม ตำบลกำแพงแสน ตำบลทุ่งบัว และตำบลรางพิกุล จำนวน 7,951 ไร่ 3 งาน ในอดีตพื้นที่ตำบลที่วิทยาเขตกำแพงแสนตั้งอยู่คือตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งภายหลังได้มีการแบ่งแยกตำบล วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและพื้นที่บางส่วนอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล จังหวัดนครปฐม

คณะที่เปิดทำการสอน[แก้]

การบริหารงาน[แก้]

คณะผู้บริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน [7][แก้]

รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [1][8]
ลำดับ รายนาม ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อตำแหน่งบริหาร ต้นสังกัด
1 น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
2 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3 ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4 ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
5 ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
6 ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
7 ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
8 ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
9 ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


รายนามรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีรองอธิการบดีมาแล้ว 17 คน ดังรายนามต่อไปนี้ [9]

รายนามรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1 ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 20 มกราคม 2519 – 31 มกราคม 2523
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ 1 กันยายน 2523 – 5 มกราม 2524
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา 6 มกราคม 2524 – 7 กรกฎาคม 2525
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 8 กรกฎาคม 2525 – 18 มิถุนายน 2527
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 19 มิถุนายน 2527 – 31 กรกฎาคม 2529
6 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน 1 สิงหาคม 2529 – 7 มิถุนายน 2533
7 รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา 18 มิถุนายน 2533 – 7 มิถุนายน 2535
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุม ขำเกลี้ยง 8 มิถุนายน 2535 – 30 มิถุนายน 2537
9 รองศาสตราจารย์ พันธ์ ช. พหลโยธิน 21 มิถุนายน 2537 – 7 มิถุนายน 2539
10 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 8 มิถุนายน 2539 – 7 มิถุนายน 2545
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา 8 มิถุนายน 2545 – 1 มีนาคม 2550
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร 2 มีนาคม 2550 – 16 กุมภาพันธ์ 2554
13 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ 16 กุมภาพันธ์ 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
14 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ (รักษาราชการ) 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 15 สิงหาคม 2558 [1] เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
15 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ (รักษาการ) 16 สิงหาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 [2] เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ (รักษาการ) 16 กุมภาพันธ์ 2559 – 25 มิถุนายน 2561

26 มิถุนายน 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562

[3][4] เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
17 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน [5]

ต้นไม้ทรงปลูก[แก้]

ต้นนนทรี[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นนนทรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523 บริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [10]

ต้นกัลปพฤกษ์[แก้]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมอบรมการเกษตรแห่งชาติ มี ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดี และ รศ.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ ผศ.พุม ขำเกลี้ยง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ พร้อมบุคลากรเฝ้ารับเสด็จ [11]

ราชวงศ์จักรีกับกำแพงแสน[แก้]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[แก้]

 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [12]
 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [12]
 • 10 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540 และ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สวนแสนปาล์ม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [12]
 • 8 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และทรงปลูกต้นมะพร้าวทะเลแฝด ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [13]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี[แก้]

 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เสด็จทรงเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [14]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ[แก้]

 • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เสด็จเป็นองค์ประธานการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมการแข่งขันฯด้วย [15]
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เสด็จทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [16]
 • 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.25 น. เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 11 ธันวาคม 2560 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้พสกนิกรน้อมนำมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อฉลองครบ 38 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่และจัดแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตรอย่างครบวงจรไปสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง [17]
 • 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ [18]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ[แก้]

 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เสด็จมาทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้คำขวัญ "เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เฝ้ารับเสด็จด้วย [19]

สนามกีฬา[แก้]

สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้งจังหวัดนครปฐม
พื้นผิวหญ้า
การใช้งาน
นครปฐม เอฟซี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นสนามฟุตบอลภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล และ เป็นสนามเหย้าของ นครปฐม เอฟซี สนามกีฬานี้มีความจุ 4,000 ที่นั่ง


การจัดการแข่งขันกีฬา[แก้]

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรวม 2 ครั้ง และแผนอีก 1 ครั้ง ในครั้งที่ 49 โดยจะใช้พื้นที่ของวิทยาเขตกำแพงแสนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก โดยมีรายละเอียดตามบทความแต่ละครั้ง ดังนี้

เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ลำดับ เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ช่วงเวลา สถานที่จัดการแข่งขัน
1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 15 - 24 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กีฬาประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เรียกดูวันที่ 2019-04-06
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เก็บถาวร 2022-10-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๕๓)
 4. "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นนนทรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-01. สืบค้นเมื่อ 2007-06-07.
 5. เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
 6. http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554/2-%2054.pdf เก็บถาวร 2012-12-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การบริหารงาน เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 452/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เก็บถาวร 2019-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-04-06
 9. รายนามรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน รายนามรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เรียกดูวันที่ 2019-04-06
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้นไม้ทรงปลูก ต้นนนทรี[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้นไม้ทรงปลูก กัลปพฤกษ์ เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 12. 12.0 12.1 12.2 หอจดหมายเหตุ มก.กพส.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 14. หอจดหมายเหตุ มก.กพส.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 16. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 17. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 18. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 เก็บถาวร 2022-11-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2022-11-24