มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus
Logo KU-KPS.png
ชื่อย่อ มก.กพส. / KU KPS
คติพจน์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ทางการ)
ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน (ไม่เป็นทางการ)
สถาปนา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2522
ประเภท วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้การศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านเกษตร

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ขยายและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 โดยมีตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำบัวหงายในวงกลม สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเขียวใบไม้ และมีต้นนนทรีเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต่อมาพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับการสอนการวิจัย ทางการเกษตรมีน้อยไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำแผนและโครงการขยายกิจการต่าง ๆ ในด้านสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ไปดำเนินการ ณ สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่ ในท้องที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2510 และรัฐบาลเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกส่วนหนึ่ง และเงินงบประมาณของรัฐบาลสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยธนาคารโลกอนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินจำนวน 320.3 ล้านบาท สมทบกับเงินงบประมาณจำนวน 269 ล้านบาท ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2515 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2521 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ใน พ.ศ. 2486 รัฐบาลอันมี ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาทางการ เกษตรอย่างยิ่ง จึงได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยฯ ที่บางเขน กับโรงเรียนวนศาสตร์ มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประกาศ ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2486 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 (ดังนั้นมหาวิทยา- ลัยเกษตรศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันสถาปนา) ได้ปรับ ปรุงขยายงานการศึกษาออกเป็น 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ- สหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง โดยจัดการศึกษาเป็นหลัก- สูตร 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับระดับอนุปริญญา การปรับ ปรุงกิจการครั้งนี้ พลเรือโทสินธุ์ กมลนาวิน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระ- ทรวงเกษตราธิการจึงได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยา- ลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 บ้านทุ่งสมบัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 โดยมีพื้นที่ของวิทยาเขตครอบคลุม ตำบลกำแพงแสน ตำบลทุ่งบัว และตำบลรางพิกุล จำนวน 7,951 ไร่ 3 งาน ในอดีตพื้นที่ตำบลที่วิทยาเขตกำแพงแสนตั้งอยู่คือตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งภายหลังได้มีการแบ่งแยกตำบล วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและพื้นที่บางส่วนอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล จังหวัดนครปฐม

คณะที่เปิดทำการสอน[แก้]

รายนามผู้บริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน[แก้]

รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลำดับ รายนาม ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อตำแหน่งบริหาร ต้นสังกัด
1 ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองศาสตราจารย์ รองอธีการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
2 อ.อุดร รัตนภักดิ์ รองศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3 อ.ศิริ ลียวัฒนานุพงศ์ อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
4 ดร.ปราโมชย์ สฤษดิ์นิรันดร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
5 ดร.อนามัย ดำเนตร อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 นายเพิ่ม สุรักษา นักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
7 ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
8 อ.เบญญา กสานติกุล อาจารย์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สนามกีฬา[แก้]

สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง จังหวัดนครปฐม
พื้นสนาม หญ้า
ผู้ใช้งาน
นครปฐม เอฟซี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นสนามฟุตบอลภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล และ เป็นสนามเหย้าของ นครปฐม เอฟซี สนามกีฬานี้มีความจุ 4,000 ที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]