คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.gif
คําขวัญสัตวแพทย์เกษตร สัตวแพทย์ของประชาชน
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Medicine,
Kasetsart University
ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
วันก่อตั้ง28 ธันวาคม พ.ศ. 2497
คณบดีผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
วารสารวารสารสัตวแพทย์
(Journal Kasetsart Veterinarians)
สีประจําคณะ███ สีฟ้าหม่น
สัญลักษณ์คทาแอสคลีเพียส
เว็บไซต์www.vet.ku.ac.th
เฟซบุ๊กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2497 โดยได้รับโอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีที่ทำการอยู่ 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน มีโรงพยาบาลสัตว์ในเครือทั้งหมด 4 แห่ง

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงการศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ให้ก้าวหน้า และสอดคล้องกับวิชาสัตวบาล ซึ่งทำการเรียนการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนแล้ว ในปี พ.ศ. 2500 ทางคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จากเรียน 5 ปีมาเป็น 6 ปี โดยศึกษาเตรียมสัตว์แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นศึกษาระดับปรีคลินิกและคลินิกที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ในพื้นที่เดิมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งยังคงตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลับคืนมาอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดิม แต่ทางสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เห็นด้วย จึงเตรียมสร้างอาคารสัตวแพทยศาสตร์ ณ บริเวณเกษตรกลางบางเขน เพื่อเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำเรื่องไม่ขอย้ายออกจากที่ตั้งเดิม ในเวลานั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนขยายงานของมหาวิทยาลัยไปที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงมีมติที่จะย้ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งยังอาศัยที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ ไปดำเนินการที่วิทยาเขตกำแพงแสน

ต่อมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำเรื่องขอโอนกลับไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตั้งเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2515 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น โดยพัฒนาอาคารของคณะที่ตั้งอยู่บริเวณบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างเต็มรูปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2519
2. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รำพึง ดิสสะมาน พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ พิบูล ไชยอนันต์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529
4. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภิรมย์ ศรีวรนารถ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533
5. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กิติ ศรีสุภาพ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2534
6. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สมชัย พงศ์จรรยากุล พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
8. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
10. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับ[แก้]

ARWU Rankings by Subject[แก้]

ARWU Global Ranking of Academic Subjects
Global – Life Sciences
ARWU Veterinary Sciences 101-150 (2021)
101-150 (2020)
151-200 (2019)
201-300 (2018)
151-200 (2017)

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา ARWU Global Ranking of Academic Subjects [1]พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในกลุ่ม Life Sciences สาขา Veterinary Sciences ซึ่งเป็นสาขาของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปี 2017 อยู่ในอันดับที่ 151-200 ของโลก[2], ปี 2018 อันดับที่ 201-300 ของโลก[3], ปี 2019 อันดับที่ 151-200 ของโลก[4], ปี 2020 อันดับที่ 101-150 ของโลก[5] และในปี 2021 อันดับที่ 101-150 ของโลก[6]

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว.[แก้]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้ทำการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยแยกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งในการประเมินครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 ในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 4 (ดี) จำนวน 1 หน่วยงาน[7] คือ สาขาการประมง และ สัตวศาสตร์ / สัตวแพทยศาสตร์ โดยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับรองมาตรฐาน[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลทั้งในด้านการให้บริการและห้องปฏิบัติการ ได้แก่

มาตรฐาน ISO[แก้]

 • โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ของรัฐเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินงานโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์ มก. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลทั้งระบบ หรือ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562[8][9][10][11]
 • หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อังกฤษ: Kampaengsaen Veterinary Diagnostic Center หรือ KVDC) เป็นศูนย์ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ สนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนให้บริการนอกสถานที่สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017 จำนวน 15 ขอบข่าย [12]

วิทยาเขตกำแพงแสน[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีนโยบายขยายการศึกษาออกนอกเขตเมือง เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทดลองการปลูกพืชแปลงหญ้า และด้านปศุสัตว์ โดยนิสิตสัตวแพทย์ในชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 จะมาเรียนที่วิทยาขตกำแพงแสน สำหรับชั้นปีที่ 6 นั้นจะมีการเลือกเรียนสัตว์เล็ก ณ วิทยาเขตบางเขน สัตว์ใหญ่ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

โรงพยาบาลสัตว์[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้สร้างโรงพยาบาลสัตว์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโรงพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง ได้แก่

 • โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการให้บริการนั้น โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นนวัตกรรมการให้บริการ "งานบริการรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ" จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ เป็นหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สระสุวรรณชาด[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบธาราบำบัด ให้สุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูก และระบบประสาท โดยพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง พร้อมทั้งพระราชทานชื่อสระว่ายน้ำว่า "สระสุวรรณชาด" ตามชื่อของคุณทองแดงซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของท่าน โดยท่านมักจะเสด็จพาคุณทองแดงมาทำการบำบัดที่สระสุวรรณชาด เมื่อมีโอกาส

การนำสุนัขลงว่ายน้ำ[แก้]

ก่อนการว่ายน้ำจะมีการพาสุนัขจูงเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายและขับถ่ายให้เรียบร้อย จากนั้นจะนำสุนัขอาบน้ำชำระร่างกายและขนให้สะอาด สวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อย แล้วพาสุนัขลงสระ โดยจะใช้เวลาการว่ายน้ำครั้งละ ๕ นาที จากนั้นพักเป็นเวลา ๒ นาที โดยทำซ้ำเช่นนี้ ๔ ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของสุนัข หลังจากว่ายน้ำเสร็จก็จะพาสุนัขอาบน้ำชำระร่างกายอีกครั้ง

อ้างอิง[แก้]

 1. ARWU Global Ranking of Academic Subject Archived 2021-11-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-16
 2. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Veterinary Sciences Archived 2019-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-16
 3. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Veterinary Sciences Archived 2019-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-16
 4. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 - Veterinary Sciences Archived 2017-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-16
 5. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 - Veterinary Sciences Archived 2017-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2020-08-26
 6. "2021 Global Ranking of Academic Subjects - Veterinary Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 7. สกว. การประเมินครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 8. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 Archived 2020-02-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เรียกดูวันที่ 2020-02-13
 9. ThaiPR.net โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน รับมอบใบรับรองระบบรับรองมาตรฐาน ด้านระบบบริหารการจัดการคุณภาพ. เรียกดูวันที่ 2020-02-13
 10. ThaimediaPr.com โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน รับมอบใบรับรองระบบรับรองมาตรฐาน ด้านระบบบริหารการจัดการคุณภาพ. เรียกดูวันที่ 2020-02-13
 11. United Registrar of Systems (URS). ข่าวสารและกิจกรรม. พิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน ให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. เรียกดูวันที่ 2020-02-13
 12. "KUVDC - รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017". KUVDC. สืบค้นเมื่อ 2 Feb 2022.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]