บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Graduate School of Kasetsart University
สถาปนา10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 (57 ปี)
คณบดีรศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เพลงมาร์ชบัณฑิตวิทยาลัย
สี  สีเขียวตองอ่อน [1]
เว็บไซต์www.grad.ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี โดยมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2499 ในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางกสิกรรมและสัตวบาล หลังจากนั้น การศึกษาทางบัณฑิตศึกษาก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง "บัณฑิตวิทยาลัย" ขึ้น เพื่อรับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก ได้แก่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ โดยมีหลักสูตรทั้งสิ้น ดังนี้

โดยมีหลักสูตรโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  • สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  • สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  • สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  • สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2512
2. ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2513
3. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2527
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อุปดิสสกุล พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2539
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543
7. ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
8. รองศาสตราจารย์ วินัย อาจคงหาญ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
9. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2559
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566