คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
150px
ชื่ออังกฤษ Faculty of Science, Silpakorn University
ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม
วันก่อตั้ง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
สีประจำคณะ เหลืองทอง, เหลืองจำปา ███
สัญลักษณ์ ใช้ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นตราประจำคณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ www.sc.su.ac.th
    

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย โดยตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อตั้งขี้นในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคมปี พ.ศ. 2514 เป็นคณะลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2515 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมยังสร้างไม่เสร็จ จึงจำเป็นต้องฝากนักศึกษารุ่นแรกเรียนที่แผนกพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี จนในปีการศึกษา 2516 จึงได้ย้ายมาดำเนินการต่อที่อาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และได้จัดสร้างอาคารประกอบอื่นๆ ในภายหลัง คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแก่นักศึกษารุ่นแรกจำนวน 48 คน โดยเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 3 สาขา ใน 2 ภาควิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ ในภาควิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาชีววิทยาในภาควิชาชีววิทยา ต่อมา จึงได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2519 และได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรี หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2531 คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดสอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาควิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งในต่อมาแยกมาเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ (ตามมติที่ประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2547)

ไฟล์:Sci 1 Building.jpg
อาคารวิทยาศาสตร์ 1

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาบัณฑิต เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ใน 10 สาขาวิชา คือ

นอกจากนี้ ทางคณะกำลังพิจารณาจัดหลักสูตรดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชา สถิติประยุกต์
  2. สาขาวิชา สถิติเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
  3. สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  5. สาขาวิชา การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  6. สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 7 สาขาวิชา

  1. ทำเนียบคณบดี