กรมประมง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
กรมประมง
Department of Fisheries
ประมง.png
ที่ทำการ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2476
สืบทอดจาก กรมการประมง
งบประมาณ 4,055.498 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ดร.อดิศร พร้อมเทพ, อธิบดี
ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี, รองอธิบดี
อุมาพร พิมลบุตร, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.fisheries.go.th

กรมประมง (อังกฤษ: Department of Fisheries) เป็น หน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมง ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา อาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เดิม กรมการประมง เป็นกรมสังกัด กระทรวงเศรษฐการ (ราชการส่วนเกษตร) [2] และย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ในปี พ.ศ. 2484[3] ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ราชการบริหารส่วนกลาง[4][แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
 • กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 • กองตรวจการประมง
 • กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
 • กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
 • กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
 • กองประมงต่างประเทศ
 • กองแผนงาน
 • กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
 • กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 • กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 • กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 • กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 • กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 • กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
 • กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ราชกรบริหารส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานประมงจังหวัด
 • สำนักงานประมงอำเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 หน่วยงาน และสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 15 หน่วยงาน และสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 5 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 1 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและตรวจสอบพันธุ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 3 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำ 5 หน่วยงาน
 • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 7 หน่วยงาน และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 10 หน่วยงาน
 • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 5 หน่วยงาน
 • สถานีประมงน้ำจืด 14 หน่วยงาน
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 5 หน่วยงาน
 • ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ 1 หน่วยงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 6 หน่วยงาน

งานวันประมงน้อมเกล้าฯ[แก้]

งานประมงน้อมเกล้าฯ เป็นกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของการประมงในประเทศไทย โดยเน้นไปที่ปลาสวยงามเป็นหลัก จัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ณ บริเวณสวนอัมพร[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๗๖
 3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๘๔
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/047/16.PDF
 5. หน้า ๑๗๔, ๘๔ ปี สถาปนากรมประมง, วารสารพิเศษของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]