กรมประมง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมประมง
Department of Fisheries
ที่ทำการ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2476
สืบทอดจาก กรมการประมง
งบประมาณ 4,405,900,300 ล้านบาท (พ.ศ. 2563)[1]
ผู้บริหารหลัก เฉลิมชัย สุวรรณ​รักษ์[2], อธิบดี
ดร.​ วิชาญ อิงศรีสว่าง, รองอธิบดี
ดร.​ ถาวร ทันใจ, รองอธิบดี
บัญชา สุขแก้ว, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.fisheries.go.th

กรมประมง (อังกฤษ: Department of Fisheries) เป็น หน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมง ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา อาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เดิม กรมการประมง เป็นกรมสังกัด กระทรวงเศรษฐการ (ราชการส่วนเกษตร) [3] และย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ในปี พ.ศ. 2484[4] ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ราชการบริหารส่วนกลาง[5][แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
 • กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 • กองตรวจการประมง
 • กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
 • กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
 • กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
 • กองประมงต่างประเทศ
 • กองแผนงาน
 • กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
 • กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 • กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 • กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 • กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 • กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 • กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
 • กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ราชกรบริหารส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานประมงจังหวัด
 • สำนักงานประมงอำเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 หน่วยงาน และสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 15 หน่วยงาน และสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 5 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 1 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและตรวจสอบพันธุ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 3 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำ 5 หน่วยงาน
 • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 7 หน่วยงาน และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 10 หน่วยงาน
 • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 5 หน่วยงาน
 • สถานีประมงน้ำจืด 14 หน่วยงาน
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 5 หน่วยงาน
 • ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ 1 หน่วยงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 6 หน่วยงาน

งานวันประมงน้อมเกล้าฯ[แก้]

งานประมงน้อมเกล้าฯ เป็นกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของการประมงในประเทศไทย โดยเน้นไปที่ปลาสวยงามเป็นหลัก จัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ณ บริเวณสวนอัมพร[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. [​https://www.prachachat.net/politics/news-830948 เช็ก มติ ครม. แต่งตั้งครบทุกตำแหน่งที่นี่]
 3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๗๖
 4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๘๔
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/047/16.PDF
 6. หน้า ๑๗๔, ๘๔ ปี สถาปนากรมประมง, วารสารพิเศษของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]