ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
School of Integrated Science,
Kasetsart University
สถาปนา26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คณบดีผศ.ดร.นรุณ วรามิตร
ที่อยู่
สีสีทอง
เว็บไซต์www.sis.ku.ac.th

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นไปที่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีรายวิชาบูรณาการในหมวดศึกษาทั่วไป และหลักสูตรประกาศนียบัตร ในรูปแบบการศึกษาธนาคารหน่วยกิต

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 “หลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคน เป็นหลักสูตรทางด้านวิชาชีพที่มีการบูรณาการข้ามคณะ สาขา และศาสตร์ต่างๆ หรือเรียกว่า เป็นหลักสูตรบัณฑิตสั่งตัด (tailor made student) ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความชอบ สนใจ และสามารถใช้งานได้จริง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ทั้ง Active Learning (การเรียนรู้เชิงรุก) เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว อาจเป็นการทำกิจกรรม แสดงความคิดเห็น โต้ตอบกับเพื่อนร่วมชั้น หรือการไขปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการสื่อสาร Project Based Learning (การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน) ผู้เรียนจะต้องวางแผน ทำวิจัย ลงมือปฏิบัติจริง และนำเสนอผลงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา การบริหารจัดการโครงการ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง Digital Based Learning (การเรียนรู้ฐานดิจิทัล) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์ การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย การค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ช่วยให้การเรียนรู้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงแหล่งความรู้ได้หลากหลาย Work Integrated Learning (การเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน) ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกงาน หรือทำโครงการร่วมกับสถานประกอบการ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ เป็นสำคัญ

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 8 /2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 [1] โดยเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานการเรียนการสอนของหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ในระดับปริญญาบัตร ตรี โท เอก (Degree) รายวิชาบูรณาการในหมวดศึกษาทั่วไป รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในการจัดรูปแบบการศึกษาธนาคารหน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module)

เป็นการเรียนรู้แบบพลิกโฉมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการจัดหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสาขาต่างๆ การนำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชาเป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะในพื้นที่ที่ชัดเจนและต้องการเร่งความเร็วในการศึกษา การเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาต่อยอดในสาขาวิชาที่ตนสนใจ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอนเหล่านี้อาจมีผลให้เกิดบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและอนาคต น่าตื่นเต้นที่จะเห็นผลกระทบและความสำเร็จที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาในรูปแบบใหม่

หน่วยงาน[แก้]

สำนัก ฝ่าย และศูนย์ประสานงาน ภายในวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ [2]

 • ฝ่ายวิชาการ
  • งานหลักสูตรบูรณาการ ศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคลังหน่วยกิต
 • สำนักเลขานุการ
  • งานยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
  • งานคลังและทรัพย์สิน
  • งานบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร [3]

อาคารเรียน วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์[แก้]

สำนักเลขานุการและฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ วิทยาเขตบางเขน มี 3 ตึกหลัก[4] ดังนี้

 • 1. อาคารกำพลอดุลย์วิทย์

เป็นตึกคณะหลักที่ใช้สอนและเรียนของน้องนิสิตปี 1, 2 และนิสิตปี 3 , 4 เรียนชุดวิชาบางวิชาที่จะเรียนอยู่ตึกนี้ด้วย และห้องพัสดุและห้องทดลองของวิทยาลัย

 • 2. อาคารระพีสาคริก

อาคารระพีสาคริก ชั้น 6 เป็นห้องของคณาจารย์ผู้สอนและสำนักงานของวิทยาลัย และชั้น 7 เป็นที่รองรับแขกและที่สอบไฟนอลโปรเจค อดีตเป็นที่ตั้งวิทยาลัยและห้องเรียนของวิทยาลัยก่อนจะมีการปรับปรุงอาคารกำพลอดุลย์วิทย์ให้เป็นตึกวิทยาลัยหลัก

 • 3. ตึกวิทยุ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือเปลี่ยนชื่อเป็น ตึกวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

เป็นที่ตั้งห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม, สโมสรนิสิตของวิทยาลัย และร้าน SIS COFFEE ที่ขายครื่องดื่มกาแฟ และใช้เรียน/ฝึกงานของชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจกาแฟด้วย

 • 4. ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตั้งอยู่ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนวปรอ 366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นอาคารเรียนสำหรับนิสิตที่เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) รุ่นที่ 4-5 ชื่อโครงการ ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) [5] และใช้เรียน/ฝึกงานของชุดวิชาการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง [6]

หลักสูตรระดับปริญญาบัตร (degree)[แก้]

 มีความชัดเจนตามเป้าหมายที่กล่าวถึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาทุกคนที่จะเตรียมตัวสู่การเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต (lifelong learning) และการปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันและในอนาคต การบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาศึกษาทั่วไปให้เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของการแปลงความรู้ที่ได้รับในวิชาศึกษาทั่วไปเข้าสู่สถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)[7]

 • สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)[8]

 • สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(ระหว่างรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย)

 ** วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียนจบ 3ปี, 3ปีครึ่ง, หรือ 4ปี โดยขึ้นอยู่กับวิชาภาคเรียนเป็นรูปแบบวิชาที่ว่า STEAM (Science Technology Engineer Art Mathematics) คือวิชาเรียนของนิสิตในช่วง ปี1 เเละปี2 ซึ่งแบ่งออก เป็น 4 steam เทอมละ 2 เเต่ละsteam สามารถเรียนเเตกต่างกันออกไปเช่น steam1 ก็ทำงานเกี่ยวกับเกษตร steam2 สร้างผลิคภัณฑ์ขึ้นเองจากโจทย์ที่หลักสูตรให้เป็นต้น ส่วนปี3 จะเป็นการเลือกชุดวิชาเรียน ซึ่งที่คณะมีชุดวิชา เหมือนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา โดยเเต่ละชุดนิสิตสามารถเลือกได้ตามความชอบของนิสิตว่าอยากเรียนชุดวิชาใด สามารถเลือกได้ 2 ชุดต่อปี ส่วนปี4 ถ้านิสิตสามารถเรียนต่อได้ หรือสามารถไปฝึกงาน หรือไปเลิอกเรียนชุดวิชาเพิ่มได้ ในกรณีที่จำนวนหน่อยกิตสะสมไม่ครบตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree)[แก้]