คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Faculty of Science
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Seal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.svg
สถาปนาพ.ศ. 2520 - ในนามคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 8 ธันวาคม 2531 - แยกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ออกจากกันเป็นสองคณะอย่างถาวร
คณบดีรศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร
ที่อยู่
สี███ สีเหลือง
มาสคอต
อะตอม
เว็บไซต์[https://www.science.kmitl.ac.th/ www.science.kmitl.ac.th]

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดิมสังกัดอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยเปิดสอนแก่วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ ของสถาบันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ และสถิติประยุกต์ ต่อมาในปีการศึกษา 2527 และปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จาการขยายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2531 ปัจจุบัน คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ปริญญาโท 11 สาขาวิชา และปริญญาเอก 3 สาขาวิชา

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์ประยุกต์ และ สถิติประยุกต์ ในปีพ.ศ. 2527 ถึงปีพ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น[1] และได้เปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สว่นปริญญาเอกได้เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันทำการเปิดสอนทั้งหมด 6 ภาควิชา เป็นระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 9 สาขาวิชา และปริญญาเอก 5 สาขาวิชา

หน่วยงาน[แก้]

ปัจจุบัน แบ่งเป็น 6 ภาควิชา

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีไฮโดรคาร์บอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาสถิติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์

-

ภาควิชาชีววิทยา เก็บถาวร 2009-05-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์[แก้]

ดอกราชพฤกษ์เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีคณาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติ ได้แก่

 • รศ.ดร. นราธิป วิทยากร ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2551
 • ผศ.ดร. บรรจง บุญชม ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2553
 • ผศ.ดร. บรรจง บุญชม ได้รับรางวัลนักเคมีรุ่นใหม่ดีเด่น ปี พ.ศ. 2555

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ เก็บถาวร 2009-06-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[ลิงก์เสีย]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]