เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เคมีโอลิมปิก)
เหรียญรางวัลสำหรับการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 29 ที่มอนทรีออล ประเทศแคนาดา

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Chemistry Olympiad: IChO) เป็นการแข่งขันเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกที่เมืองปราก ประเทศเชกโกสโลวาเกีย ในปี พ.ศ. 2511 และได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปียกเว้นปี พ.ศ. 2514 ที่ได้มีการงดการจัดการแข่งขัน ประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกมาจากโลกตะวันออก

ตราสัญลักษณ์ของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 47 ในปี พ.ศ. 2558 ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน

ประวัติการแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประะเทศ เริ่มต้นขั้นครั้งแรกในประเทศเชกโกสโลวาเกียเมื่อปี ค.ศ. 1968 โดยมีเป้าหมายให้มีจำนวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นจนกระทั่งและเปลี่ยนเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศในที่สุด โดยแรกเริ่มประเทศเชกโกวาเกียได้ส่งคำเชิญไปยังประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม ยกเว้น ประเทศโรมาเนีย แต่ในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1968 ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชกโกสโลวาเกียกับสหภาพโซเวียตย่ำแย่ลง ทำให้มีเพียงประเทศโปแลนด์และประเทศฮังการีเท่านั้นที่ตอบรับและเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งแรก

การแข่งขันครั้งแรก จัดขึ้น ณ กรุงปราก ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน ค.ศ. 1968 มีจำนวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเทศ โดยมีตัวแทนประเทศละ 6 คน มีข้อสอบภาคทฤษฎี (Theoretical Problems) 4 ข้อ ในการแข่งขันครั้งนั้น ได้เริ่มมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งถัดไป ซึ่งการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในประเทศโปแลนด์ ครั้งนั้นประเทศบัลแกเรียได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยแต่จำนวนผู้เข้าแข่งขันได้ลดลงเหลือประเทศละ 5 คน และเริ่มมีการนำข้อสอบภาคปฏิบัติการ (Practical Problems) มาใช้ในการแข่งขันเป็นครั้งแรก ครั้งนั้น มีการเสนอให้ลดจำนวนตัวแทนประเทศลงเหลือประเทศละ 4 คน โดยการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 3 จัดขั้นในประเทศฮังการี[1]

กฎข้อบังคับในการแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกกำหนดจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันจากแต่ละทีมไม่เกินทีมละ 4 คน และมี พี่เลี้ยง (Mentor) 2 คน (โดยหนึ่งใน 2 คนนี้จะถูกกำหนดให้เป็นหัวหน้าทีม) นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี และจะต้องยังไม่ไม่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกตั้งอยู่ที่ กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย

ประเทศที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ต้องส่งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกต่อเนื่อง 2 ครั้งก่อนที่จะส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 47 ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน มีจำนวนประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 75 ประเทศโดยมีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 4 ประเทศ [2]

การแข่งขันประกอบด้วยการสอบ 2 ส่วน ได้แก่ การสอบภาคทฤษฎี (Theoretical Examination) และการสอบภาคปฏิบัติ (Practical Examination) ซึ่งการสอบทั้งสองส่วนใช้เวลาอย่างละ 5 ชั่วโมง และจัดสอบแยกวัน โดยทั่วไปแล้วการสอบภาคปฏิบัติมักจัดขึ้นก่อนการสอบภาคทฤษฎี คะแนนข้อสอบภาคทฤษฎีคิดเป็น 60 คะแนน และข้อสอบภาคปฏิบัติคิดเป็น 40 คะแนน การสอบแต่ละส่วนคิดคะแนนแยกส่วนกันและผลการสอบทั้งหมดเป็นการคิดคะแนนรวมจากทั้งสองส่วน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการซึ่งตั้งขึ้นโดยประเทศเจ้าภาพ จะเสนอคำถามที่ใช้เป็นข้อสอบซึ่งในการนี้คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยพี่เลี้ยงทั้ง 2 คนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันจะทำการวิพากษ์ข้อสอบจากนั้นจะแต่ละประเทศจะแปลจากข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนของประเทศตนเอง[3]

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับข้อสอบฉบับแปลตามความต้องการของผู้สอบ ภาระการแปลข้อสอบจากภาษาอังกฤษจะเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยง หลังจากการตรวจข้อสอบและให้คะแนนโดยคณะกรรมการจากประเทศเจ้าภาพแล้ว ก่อนมอบรางวัล พี่เลี้ยงจากแต่ละประเทศจะวิพากษ์เกี่ยวกับการให้คะแนนให้เป้นไปด้วยความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพี่เลี้ยงได้เห็นและทบทวนข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันก่อนที่จะส่งต่อให้นักเรียนในวันสอบ การสื่อสารระหว่างพี่เลี้ยงกับกับนักเรียนถูกกีดกันอย่างเข้มงวดโดยนักเรียนจะต้องมอบอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์วางตักให้กับผู้จัดการแข่งขัน

รายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันประกอบไปด้วยวิชาต่างๆในหลายๆแขนงของวิชาเคมี ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี และสเปกโทรสโกปี ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยทั่วไปหรืออาจจะสูงกว่า ทั้งนี้ประเทศเจ้าภาพต้องจัดเตรียม ข้อสอบตัวอย่าง (Preparatory Problems) ล่วงหน้า ซึ่งข้อสอบตัวอย่างนี้จะครอบคลุมหัวข้อเฉพาะต่างๆที่อาจจะมีเนื้อหาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 ในปี พ.ศ. 2542กรุงเทพมหานคร

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 (IChO 1999)[แก้]

ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยจัดการแข่งขันขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (IChO 2017)[แก้]

ในปี พ.ศ. 2556 ระหว่างการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 45 ณ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย คณะกรรมการเคมีโอลิมปิกสากลได้อนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 49 ในปี พ.ศ. 2560 และได้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Chemistry Olympiad : IChO) ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 เพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศให้นานาชาติได้รับทราบและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากยิ่งขึ้น อันจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและชาวไทยโดยส่วนรวมต่อไป [4]โดยจะจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

รายชื่อประเทศเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกในอนาคต[แก้]

IChO เมืองที่จัดการแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วันที่จัดการแข่งขัน
48 การาจี ปากีสถาน ประเทศปากีสถาน 20-29 กรกฎาคม 2559 [5]
49 นครปฐม ไทย ประเทศไทย ยังไม่ระบุ

รายชื่อประเทศเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกที่ผ่านมา[แก้]

IChO เมืองที่จัดการแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วันที่จัดการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ข้อสอบและข้อสอบตัวอย่าง
47 บากู อาเซอร์ไบจาน ประเทศอาเซอร์ไบจาน 20-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 IChO2015.png
Life is a Huge Laboratory
46 ฮานอย เวียดนาม ประเทศเวียดนาม 20-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 IChO 2014.jpg
Chemistry: Flavour of Life
45 มอสโก รัสเซีย ประเทศรัสเซีย 15-24 กรกฎาคมพ.ศ. 2556 IChO 2013.jpg
Face Your Challenge, Be Smart
44 วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 21–30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 IChO 2012.jpg
Celebrating International Excellence in Chemistry
43 อังการา ตุรกี ประเทศตุรกี 9–18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 IChO 2011.jpg
Future Through Chemistry
42 โตเกียว ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น 19-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 IChO 2010.jpg
Chemistry: the key to our future
41 เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 18-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 IChO 2009.png
40 บูดาเปสต์ ฮังการี ประเทศฮังการี 12-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 IChO 2008.jpg
39 มอสโก รัสเซีย ประเทศรัสเซีย 15-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 IChO 2007.tif
Chemistry: Art, Science, Fun
38 จีอองนาม เกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ 1-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 IChO 2006.jpg
37 ไทเป สาธารณรัฐจีน ประเทศไต้หวัน 16-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 IChO 2005.jpg
36 คีล เยอรมนี ประเทศเยอรมนี 18-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 IChO 2004.gif
35 เอเธนส์ ประเทศกรีซ ประเทศกรีซ 5-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 IChO 2003.png
34 โกรนินเกน เนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 5-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 IChO 2002.gif
33 มุมไบ อินเดีย ประเทศอินเดีย 6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 IChO 2001.gif
32 โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก 6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 IChO 2000.gif
31 กรุงเทพมหานคร ไทย ประเทศไทย 4-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 IChO31.png
30 เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 5-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 IChO 1998.jpg
29 มอนทรีออล แคนาดา ประเทศแคนาดา 13-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 IChO 1997.jpg
28 มอสโก รัสเซีย ประเทศรัสเซีย 14-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 IChO 1996.gif
27 ปักกิ่ง ประเทศจีน ประเทศจีน 13-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 IChO 1995.png
26 ออสโล นอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ 3-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 IChO 1994.gif
25 เพรูเกีย อิตาลี ประเทศอิตาลี 11-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 IChO 1993.gif
24 วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 11-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 IChO 1992.gif
23 โลดซ์ โปแลนด์ ประเทศโปแลนด์ 7-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 IChO 1991.jpg
22 ปารีส ฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส 8-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 IChO 1990.jpg
21 ฮัลเล เยอรมนีตะวันออก ประเทศเยอรมนีตะวันออก 2-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 IChO 1989.jpg
20 เอสปู ฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ 2-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 IChO 1988.jpg
19 เวสซ์เปรม ฮังการี ประเทศฮังการี 6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 IChO 1987.jpg
18 เลเดน เนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 IChO 1986.jpg
17 บราติสลาวา เชโกสโลวาเกีย ประเทศเชกโกสโลวาเกีย 1-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 IChO 1985.jpg
16 แฟรงค์เฟิร์ท เยอรมนีตะวันตก ประเทศเยอรมนีตะวันตก 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 IChO 1984.jpg
15 ทีมีโซอารา โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย 2-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 IChO 1983.jpg
14 สตอกโฮล์ม สวีเดน ประเทศสวีเดน 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 IChO 1982.jpg
13 เบอร์กัส บัลแกเรีย ประเทศบัลแกเรีย 13-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 -
12 ลินซ์ ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย 13-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 -
11 เลนินกราด สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต 2-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 -
10 โตรุน โปแลนด์ ประเทศโปแลนด์ 3-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 -
9 บราติสลาวา เชโกสโลวาเกีย ประเทศเชกโกสโลวาเกีย 4-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 -
8 ฮัลเล เยอรมนีตะวันออก ประเทศเยอรมนีตะวันออก 10-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 -
7 เวสซ์เปรม ฮังการี ประเทศฮังการี 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 -
6 บูคาเรสต์ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 -
5 โซเฟีย บัลแกเรีย ประเทศบัลแกเรีย 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 -
4 มอสโก สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 -
งดจัด
3 บูดาเปสต์ ฮังการี ประเทศฮังการี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 -
2 คาโทไวซ โปแลนด์ ประเทศโปแลนด์ 16-20 มิถุนายน พ.ศ. 2512 -
1 ปราก เชโกสโลวาเกีย ประเทศเชกโกสโลวาเกีย 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 -

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]