สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
คําขวัญเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของสังคม
ชื่ออังกฤษSchool of Science and technology
ที่อยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คณบดีดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (อังกฤษ : School of Science and technology) เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แรกเริ่มจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นชอบให้จัดตั้งโครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 20/2532 วันที่ 1 มิถุนายน 2532 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2532 วันที่ 4 สิงหาคม 2532 และมหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสาขาวิชานี้ โดยมีข้อสังเกตด้านความไม่พร้อมของบุคลากร ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความไม่ชัดเจนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติ และรูปแบบการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาจำนวนมากในระบบการศึกษาทางไกล ดังนั้นในระยะแรกของการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชา  จึงได้ดำเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังคงเป็นหน่วยงานสังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ต่อมา มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึง พ.ศ. 2538 โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียงให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  จนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ระงับและชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระบบราชการทั้งหมด เป็นผลให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถจัดตั้งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้  แต่ในทางปฏิบัติมีการดำเนินงานต่างๆ เช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จำนวน 2 ครั้ง โดยเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2550 ตามลำดับ  และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จำนวน 1 ครั้ง โดยเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2552

นอกจากนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2552 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2554  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 [1]

ปัจจุบัน หลักสูตรต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมชื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้พิจารณาอนุมัติ/ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตร[2]
 • ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  • กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)[3]
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[4]
  • วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
  • วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)[5]
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล[6]
  • กลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัล
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
-

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-04-30. สืบค้นเมื่อ 2017-05-09.
 2. "หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านการผลิต และ ด้านสารสนเทศ หลักสูตร 1 ปี".
 3. http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_59/science.asp#tech-infor
 4. "โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี 2564".
 5. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. สป.อว. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง 2565

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]