คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Education and Development Sciences,
Kasetsart University
ไฟล์:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.gif
สถาปนา23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (19 ปี)
คณบดีรศ.ดร.วินัย พูลศรี
ที่อยู่
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เพลงศึกษาศาสตร์
สี███ สีม่วงอินทนิล
เว็บไซต์www.edu.kps.ku.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะที่ทำการเรียนการสอนในวิทยาเขตบางเขน ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2509 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย พร้อมแบ่งส่วนราชการใหม่ มีแผนกวิชาเกษตรนิเทศ เป็นแผนกใหม่อยู่ภายใต้คณะเกษตร[1] จนกระทั่งต่อมา ปี พ.ศ. 2512 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนแผนกวิชา เป็น ภาควิชา และได้ยุบแผนกเกษตรนิเทศ คณะเกษตร เพื่อแยกสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร[2] ไปรวมกับภาควิชาอาชีวศึกษาพร้อมจัดตั้งเป็น คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512[3] โดยเมื่อเริ่มจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์มีหน่วยงานภายในรวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา และสำนักงานเลขานุการ

พ.ศ. 2522 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการขยายกิจการมายังวิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย ภาควิชาอาขีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาการศึกษา โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 มาเรียนประจำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น ณ วิทยาเขตกำแพงแสน กระทั่งปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายนิสิต สาขาดังกล่าวมาศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ. 2544 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับนิสิต หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เปลี่ยนชื่อเป็น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ [4] พร้อมกันนี้ ภาควิชาอาชีวะ เปลี่ยนเป็นภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาการศึกษา เปลี่ยนเป็น ภาควิชาครุศึกษา และภาควิชาพลศึกษา เปลี่ยนเป็น ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขานวัตกรรมการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 • สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อัตลักษณ์[แก้]

 • สีประจำคณะ : สีม่วงอินทนิล [5]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีนโยบายที่จะเปิดดำเนินการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [6]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๒ ก ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ หน้าที่ ๒๒๘ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/A/022/228.PDF เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. คู่มือนิสิต ปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2552 รุ่น 5. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน หน้าที่ 3
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ ๘๗ ตอนที่ ๒๒ ก ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ หน้าที่ ๘๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/A/022/87.PDF
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-14. สืบค้นเมื่อ 2010-06-18.
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 6. ประวัติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566