คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Superuser-2014-07-26 095904.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Forestry
Kasetsart University
ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันก่อตั้ง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
คณบดี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
วารสาร วารสารวนศาสตร์
สีประจำคณะ สีน้ำตาลเข้มข้นปนสายเลือด(น้ำตาลแดง)
สัญลักษณ์ ละองละมั่ง
เว็บไซต์ www.forest.ku.ac.th
    

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะเริ่มแรกตั้งของมหาวิทยาลัย โดยมีวิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" เปิดสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึง การจัดการลุ่มน้ำ โดยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ประวัติ[แก้]

คณะวนศาสตร์ วิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนการป่าไม้" ของ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดแพร่ โดยในระยะแรกได้ใช้หลักสูตรการศึกษา 2 ปี ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้โอนมาอยู่ในสังกัด "วิทยาลัยเกษตรศาสตร์" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนการป่าไม้" เป็น "โรงเรียนวนศาสตร์" โดยจะรับนิสิตเฉพาะผู้ที่สำเร็จจาก "โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้"เท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "วิทยาลัยวนศาสตร์" โดยรับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไปเข้าศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนเป็น "คณะวนศาสตร์" และได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่คณะวนศาสตร์ยังคงเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่จังหวัดแพร่ และได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่อปี พ.ศ. 2499 พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวนศาสตรบัณฑิต และเริ่มเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2510[1] โดยที่โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ ยังเปิดทำการเรียนการสอนตามเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปี พ.ศ. 2536

หน่วยงาน[แก้]

 • ภาควิชาการจัดการป่าไม้[2]
 • ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้[3]
 • ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์[4]
 • ภาควิชาวนวัฒนวิทยา[5]
 • ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้[6]
 • ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา[7]
 • ศูนย์วิจัยป่าไม้[8]

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ[9]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์[10]
  • สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
  • สาขาวิศวกรรมป่าไม้
  • สาขาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน (ภาคปกติและโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน
   กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 ปี ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์)
  • สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
  • สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้[11]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้[12]
 • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม[13]
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) [14]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ [15]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์[16]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) [17]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน [18]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ [19]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ [20]
 • สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว [21]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวนศาสตร์[22]
  • สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้
  • สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติการก่อตั้งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไทย)
 2. ภาควิชาการจัดการป่าไม้
 3. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
 4. ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
 5. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
 6. ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
 7. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
 8. ศูนย์วิจัยป่าไม้
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
 11. [ http://www.forest.ku.ac.th/forestry/curriculum/bs_wood.pdf หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)]
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม)
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) (ภาคพิเศษ)
 15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน์)
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์
 17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน) (นานาชาติ)
 18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)
 19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
 20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป่าไม้)
 21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
 22. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]