คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Science and Technology
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราประจำมหาวิทยาลัย
สถาปนา19 สิงหาคม 2518
(48 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สี  (สีเหลือง)
เว็บไซต์https://sciencetech.nrru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นในปี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เป็น 1 ใน 4 ส่วนหน่อยงานแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ สำนักงานอธิการ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมา[แก้]

 • วันที่ 19 สิงหาคม 2518 ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518
 • ปี พ.ศ. 2527 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลายสาขาวิชา เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2527 ให้วิทยาลัยครูผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาเกษตรศาสตร์
 • สาขาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาเคมี
 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาสถิติประยุกต์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาเคมี
 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม


อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
 2. "หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".