สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Scientific and Technological Research
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
สำนักงานใหญ่ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณประจำปี1,593.9708 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, ผู้ว่าการ
 • ดร.​ประทีป วงศ์บัณฑิต​, รองผู้ว่าการ
 • ดร.พัชทรา มณีสินธุ์, รองผู้ว่าการ
 • ดร.โศรดา วัลภา, รองผู้ว่าการ
 • ดร.อาภากร สุปัญญา, รองผู้ว่าการ
 • ดร. จิตรา ชัยวิมล, รองผู้ว่าการ
ต้นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์http://www.tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) [2]เป็นสถาบันวิจัยของรัฐที่มุ่งเน้นผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงสร้างองค์กร[แก้]

วว. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)
 • กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
 • กลุ่มบริหาร (บห.)
 • กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ

ประวัติ[แก้]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ นั่นคือจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแบบไม่แสวงหากำไร เดิมชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า สวป. ชื่อภาษาอังกฤษว่า Applied Scientific Research Corporation of Thailand และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ASRCT ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 80 ตอนที่ 52 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2506[3] และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522[4] สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

สำนักงาน[แก้]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีสำนักงานสาขาประกอบด้วย

 1. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
 2. บางเขน กรุงเทพมหานคร
 3. บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 4. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
 5. สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
 6. ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี : สำนักงานใหญ่[แก้]

 วว.แบ่งการดำเนินงานเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)[แก้]

1. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้าสรรค์ (ศนก.)[แก้]

- สถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.)

2. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)[แก้]

3. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)[แก้]

4. ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)[แก้]

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)[แก้]

1. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)[แก้]

  - สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.)     

2. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)[แก้]

3. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)[แก้]

กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)[แก้]

1. สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.)[แก้]

- กองนโยบายและแผน (กนผ.)

- กองติดตามและประเมินผล (กตป.)

- กองพัฒนาระบบงาน (กพร.)

2. สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.)[แก้]

- กองบริการธุรกิจนวัตกรรม (กบร.)

- กองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.)

ᐅกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) ประกอบด้วย 4 ศูนย์ 1 สำนัก[แก้]

 1. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)[แก้]

- บางปู

2. ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)[แก้]

3. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)   [แก้]

- บางเขน

4. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)[แก้]

5. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (ศรร.)[แก้]

ᐅกลุ่มบริหาร (บห.) แบ่งเป็น 4 สำนัก 1 กอง ดังนี้[แก้]

1. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.)[แก้]

- กองบริหารบุคคล (กบค.)

- กองพัฒนาบุคคล (กพค.)

2. สำนักบริหารการคลัง (สกค.)[แก้]

- กองการเงินและบัญชี (กงบ.)

- กองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)

3. สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.)[แก้]

- กองการเงินและบัญชี (กงบ.)

- กองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)

4. สำนักบริการกลาง (สทส.)[แก้]

- กองกลาง (กกล.)

- กองซ่อมบำรุง (กบร.)

5. กองกฎหมาย (กกม.)[แก้]

ᐅกลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ แบ่งเป็น 3 สำนัก ดังนี้[แก้]

1. สำนักผู้ว่าการ (สผวว.)[แก้]

- กองงานเลขานุการ (กลข.)

- กองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.)

2. สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)[แก้]

- กองสื่อสารภายใน (กสน.)

- กองประชาสัมพันธ์ (กปส.)

3. สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.)[แก้]

สำนักงานสาขา[แก้]

บางเขน กรุงเทพมหานคร[แก้]

ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน คือ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

เป็นที่ตั้งของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยพืชลำตะคอง

สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช หรือ แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช

ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-05. สืบค้นเมื่อ 2011-01-04.
 3. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
 4. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย