สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เว็บย่อ:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Scientific and Technological Research
LogoTISTR.jpg
ที่ทำการ
ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
งบประมาณ 1,593.9708 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ, ผู้ว่าการ
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์, รองผู้ว่าการ
นายวิรัช จันทรา, รองผู้ว่าการ
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, รองผู้ว่าการ
นายสายันต์ ตันพานิช, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์
http://www.tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) [2]เป็นสถาบันวิจัยของรัฐที่มุ่งเน้นผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรชั้นนำในการบูรณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

2.ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ประวัติ[แก้]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ นั่นคือจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแบบไม่แสวงหากำไร เดิมชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า สวป. ชื่อภาษาอังกฤษว่า Applied Scientific Research Corporation of Thailand และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ASRCT ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 80 ตอนที่ 52 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2506[3] และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522[4] สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

สำนักงาน และสำนักงานสาขา[แก้]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีสำนักงานสาขาประกอบด้วย

  1. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
  2. บางเขน กรุงเทพมหานคร
  3. บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
  4. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
  5. สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
  6. ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี : สำนักงานใหญ่[แก้]

 วว.แบ่งการดำเนินงานเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  แบ่งเป็น 4 ศูนย์  ดังนี้ 

1.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) 

-สถานีวิจัยลำตะคอง 

2.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)    

3.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)    

4.ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)      

 

ᐅกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  แบ่งเป็น 3 ศูนย์  

1. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)     -สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   

2.  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)    

3.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  (ศนย.)   

 

ᐅกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม

ᐅกลุ่มบริการอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 4 ศูนย์ 1 สำนัก ดังนี้

          1.  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)   

      2. ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)   

          3. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   (ศบท.) 

4. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)   

          5. สำนักรับรองระบบคุณภาพ  (สรร.)   

 

 ᐅกลุ่มบริหาร   

ᐅหน่วยงานสังกัดผู้ว่าการ

 

บางเขน กรุงเทพมหานคร[แก้]

ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน คือ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

เป็นที่ตั้งของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยพืชลำตะคอง

สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช หรือ แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช

ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]