ข้ามไปเนื้อหา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Science,
Chiang Mai University
สถาปนา18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (59 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ที่อยู่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สี███ สีเหลืองจำปา
เว็บไซต์www.science.cmu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Science, Chiang Mai University) เป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นการสอนวันแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการรับนักศึกษาผ่านทาง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย

 • โครงการพิเศษ มีทั้งโครงการที่คณะรับเอง และรับตรงผ่านมหาวิทยาลัย
 • โครงการรับตรงของคณะ ประกอบด้วย การรับนักศึกษาเข้าในโครงการทุน พสวท., ทุนเพชรทองกวาว, ทุน วคช. , โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.), และการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) โดยเปิดรับสมัครนักเรียน ม.5 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี และสอบในเดือนพฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีโครงการอัจฉริยภาพ (รับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ JSTP) และโครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งรับสมัครในเดือนกันยายน และสอบในเดือนธันวาคมของทุกปี
 • โครงการพิเศษผ่านมหาวิทยาลัย โดยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (โครงการเรียนดี ม.ช. และโครงการกีฬา)
 • การรับนักศึกษาในระบบโควตาภาคเหนือ เป็นการรับนักศึกษาผ่านการสอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งจัดสอบในเดือนธันวาคมของทุกปี
 • การรับนักศึกษาในระบบแอดมิดชันส์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรปริญญาตรี[แก้]

ปัจจุบันใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงในปีการศึกษา 2548 - 2549 ตามแต่ละสาขาวิชา โดยคาดว่าปีการศึกษา 2554 จะมีการใช้หลักสูตรใหม่ โดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา และหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปรีชาชาญ (Honor Program)[1]

หลักสูตรปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มี 2 แผน เป็นหลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้

 • แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  • แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  • แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าแบบอิสระ
  • ทำการค้นคว้าแบบอิสระ 5-6 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต[2]

หลักสูตรปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์มี 2 แบบ ได้แก่

 • แบบ 1 เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
  • แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
  • แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

นอกจากนี้หลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต

 • แบบ 2 เน้นการวิจัยและมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
  • แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
  • แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา[3]
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาเคมี
 • สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาวัสดุศาสตร์
 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาสัตววิทยา
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขาสถิติ
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาธรณีวิทยา
 • สาขาอัญมณีวิทยา
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิทยาการข้อมูล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • หลักสูตรปกติ
  • สาขาคณิตศาสตร์
  • สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาการสอนคณิตศาสตร์
  • สาขาเคมี
  • สาขาการสอนเคมี
  • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
  • สาขาฟิสิกส์
  • สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
  • สาขาวัสดุศาสตร์
  • สาขาการสอนฟิสิกส์
  • สาขาสถิติประยุกต์
  • สาขาชีววิทยา
  • สาขาการสอนชีววิทยา
  • สาขาธรณีวิทยา
  • สาขาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
  • สาขาชีวสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ
  • สาขานิติวิทยาศาสตร์
  • สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์
 • หลักสูตรนานาชาติ
  • สาขาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
  • สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
  • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปกติและภาคพิเศษ
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
  • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
   • แขนงวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Ph.D.)

 • หลักสูตรปกติ
  • สาขาคณิตศาสตร์
  • สาขาเคมี
  • สาขาธรณีวิทยา
  • สาขาฟิสิกส์
  • สาขาวัสดุศาสตร์
  • สาขาชีววิทยา
  • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
  • สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์
  • สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
 • หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรนานาชาติ
  • สาขาเคมี
  • สาขาธรณีวิทยา
  • สาขาฟิสิกส์
  • สาขาวัสดุศาสตร์
 • หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
  • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

ภาควิชาและการแบ่งส่วนงาน[แก้]

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีภาควิชาทั้งสิ้น 8 ภาควิชา ดังต่อไปนี้