คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อย่อวท. / SCI
คติพจน์พร้อมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ
สถาปนา14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (49 ปี)
คณบดีผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่อยู่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สี  สีเหลือง
มาสคอต
อะตอม
เว็บไซต์http://sci.rmu.ac.th/sci2/2017/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีโดยมีหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม กุลสิงห์ จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 9 ภาควิชา คือ

 1. ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 2. เคมี
 3. ชีววิทยา
 4. คณิตศาสตร์และสถิติ
 5. เกษตรศาสตร์
 6. สุขศึกษา
 7. คหกรรมศาสตร์
 8. พลศึกษา
 9. หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และย้ายภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ และมีภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเกิดขึ้นใหม่[1]

ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด ทำให้ในวันที่ 25 มกราคม 2538 จึงได้มีการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และดำเนินงานตามพระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538[2] และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏจึงเกิดเป็น “สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” ส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูมหาสารคาม แปรสภาพเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ต่อมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมผลิตบัณฑิต สาขาเคมีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และได้เพิ่มการผลิตบัณฑิตอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาฟิสิกส์[3]

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547[4] ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ก็ได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน[5]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[6]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
 • สาขาวิขาเคมีศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเคมีศึกษา

อ้างอิง[แก้]

 1. กำเนิดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. พระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
 3. ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 5. "ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 6. หลักสูตรการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]