คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
KU logo.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Sport Science
Kasetsart University , Kamphaeng Saen Campus
ที่อยู่1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
วันก่อตั้ง24 มีนาคม พ.ศ. 2548
คณบดีผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
สีประจำคณะ     สีเหลืองอมส้ม[1]
เว็บไซต์www.sps.kps.ku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะใหม่ที่ได้รับการจัดตั้ง ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2537 เป็นรุ่นแรก

ประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยใช้สถานที่ ณ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาได้ย้ายนิสิตจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
  • พ.ศ. 2547 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดำเนินการโครงการขอจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
  • พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทำการเปิดรับนิสิตปริญญาตรีในนามของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นรุ่นแรก โดยเรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 1)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (ครั้งที่ 2)

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]