คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์แม่โจ้.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Science Maejo University
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
วันก่อตั้ง23 มีนาคม พ.ศ. 2536
คณบดีรศ.ศิรินทร์ญา ภักดี
สีประจําคณะ     สีส้ม
สัญลักษณ์ดอกพิกุล
เว็บไซต์www.science.mju.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2536

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลุ่มหมวดวิชาในภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) ได้กำหนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดย เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ยกฐานะงานเดิมจากหมวดวิทยาศาสตร์ รวมกับหมวดคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาศึกษาทั่วไปคณะธุรกิจการเกษตรจังตั้งขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์ และในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์โดยแบ่งส่วนราชการให้มีสำนักงานเลขานุการเพียงหน่วยงานเดียวส่วนภาควิชาต่าง ๆ ยังไม่อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการ เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งคณะ ฯ โดยมีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้

 • พ.ศ. 2536 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเคมี
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสถิติ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวัสดุศาสตร์
 • พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (M.Sc. Applied chemistry)
 • พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (Ph.D. Applied chemistry)
 • พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน (M.Sc. Nanoscience and Technology)[1]สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • สี - สีส้ม
 • ดอกไม้ - ดอกพิกุล

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รศ.จิรวัฒน์ คมเศวต พ.ศ. 2538-2541
ผศ.ประสาร วงค์มณีรุ่ง พ.ศ. 2541-2548
ผศ.พึ่งพร เนียมทรัพย์ พ.ศ. 2549-2556
รศ.ศิริทร์ญา ภักดี พ.ศ. 2557-2560
ผศ ดร.ฐปน ชื่นบาล พ.ศ. 2561- ปีปัจจุบั


หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

เปิดทำการสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร ปริญญาเอก 3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาเคมีประยุกต์
 • สาขาพันธุศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
 • สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัล

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

[2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]