คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science Maejo University
สถาปนา23 มีนาคม พ.ศ. 2536
คณบดีผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล
ที่อยู่
สี  สีส้ม
มาสคอต
ดอกพิกุล
เว็บไซต์www.science.mju.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2536

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลุ่มหมวดวิชาในภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) ได้กำหนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดย เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ยกฐานะงานเดิมจากหมวดวิทยาศาสตร์ รวมกับหมวดคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาศึกษาทั่วไปคณะธุรกิจการเกษตรจังตั้งขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์ และในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์โดยแบ่งส่วนราชการให้มีสำนักงานเลขานุการเพียงหน่วยงานเดียวส่วนภาควิชาต่าง ๆ ยังไม่อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการ เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งคณะ ฯ โดยมีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้

 • พ.ศ. 2536 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเคมี
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสถิติ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวัสดุศาสตร์
 • พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (M.Sc. Applied chemistry)
 • พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (Ph.D. Applied chemistry)
 • พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน (M.Sc. Nanoscience and Technology)[1]สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • สี - สีส้ม
 • ดอกไม้ - ดอกพิกุล

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รศ.จิรวัฒน์ คมเศวต พ.ศ. 2538-2541
ผศ.ประสาร วงค์มณีรุ่ง พ.ศ. 2541-2548
ผศ.พึ่งพร เนียมทรัพย์ พ.ศ. 2549-2556
รศ.ศิริทร์ญา ภักดี พ.ศ. 2557-2560
ผศ ดร.ฐปน ชื่นบาล พ.ศ. 2561- ปีปัจจุบั[ลิงก์เสีย]


หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

เปิดทำการสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร ปริญญาเอก 3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

[2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]