วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ไฟล์:Widthlogo.png
ชื่ออังกฤษ College of Social Innovation
ที่อยู่ อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
คณบดี รศ.ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค์
สีประจำคณะ ███ สีแดงเข้ม
เว็บไซต์ http://www.csirsu.com

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (College of Social Innovation, Rangsit University) มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาแบบสหวิทยาการ เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจถึงเศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นองค์รวม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยนวัตกรรมให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ เราจะสอนให้น้อยลง แต่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น เป้าหมายการเรียนรู้อยู่ที่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ แทนที่จะเป็นการเรียนแบบท่องจำเหมือนในอดีต กระบวนการเรียนการสอนเน้นความสัมฤทธิ์ผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Aspiration) ในการเป็นผู้นำ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นคณบดีในปัจจุบัน และ รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล ดำรงตำแหน่งคณบดีกิตติคุณ


ผู้บริหารวิทยาลัย[แก้]

ตำแหน่ง รายชื่อ
คณบดีกิตติคุณ รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรวรัญ องคสิงห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.นายแพทย์มโน เลาหวณิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร. สุริยะใส กตะศิลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์สานิตย์ แสงขาม

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต[แก้]

 • นักธุรกิจ
 • นักการเมือง
 • นักพัฒนาสังคม (NGOs)
 • นักวิชาการ
 • ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entreprenuer)
 • ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชน

อาจารย์ประจำ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก Master of Arts (China in World Economic System)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Online Programs)

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง Doctor of Philosophy in Leadership in Society, Business and Politics

แหล่งที่มา[แก้]