ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (55 ปี)) อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2562 อดีตประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2527 (สิงห์แดง 33) หลังจากนั้นศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2530-2534) และปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2546-2550)

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ มีผลงานวิทยานิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญคือเรื่อง รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ซึ่งต่อมาจะจัดพิมพ์ในชื่อ 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ[1] อันสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปฏิวัติ 2475 และการล้มลงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งยังเสนอให้เห็นถึงการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างระบอบเก่าและระบอบใหม่ในช่วง 1 ปีหลังการปฏิวัติที่ดำเนินไปอย่างซับซ้อน และยังแสดงให้เห็นว่า การรัฐประหารครั้งแรกในการเมืองไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การรัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกาวันที่ 1 เมษายน 2476 โดยนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกของไทย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ผลงานวิชาการต่อๆ มา ยังคงเป็นการศึกษาการเมืองไทย ที่เน้นศึกษาผ่านผู้นำทางการเมืองไทย เช่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายปรีดี พนมยงค์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร ฯลฯ ซึ่งผู้นำทหารการเมืองคนท้ายสุดนี้ ได้กลายเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในชื่อ “บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506-2516” ที่เน้นศึกษากระบวนการขึ้นสู่อำนาจ การรักษาอำนาจโดยวิธีการต่างๆ และการจบจากอำนาจของผู้นำทหารคนนี้ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ในฐานะศิษย์เก่าด้านรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2554 (ครบรอบ 77 ปี) ผลงานของธำรงศักดิ์ยังแสดงความผูกผันทางด้านวิชาการและความทรงจำต่อธรรมศาสตร์ ผ่านงานสำคัญ คือ ธรรมศาสตร์การเมืองไทย: จากปฏิวัติ 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 และ ธรรมศาสตร์ Guidebook[2] ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้เข้าใจกำเนิดและพัฒนาการของธรรมศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางเท่านั้น หากยังช่วยให้เข้าใจสังคมการเมืองไทยได้อย่างกระชับอีกด้วย ทั้งยังมีบทบาทเป็นหนึ่งในคณะของอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่สร้างและพัฒนา "ธรรมศาสตร์ TU Walking Tour" ให้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เรื่องราวธรรมศาสตร์กับการเมืองไทยให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผ่านวิธีการด้านการท่องเที่ยว

ในท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงต้นทศวรรษ 2550 ผลงานของธำรงศักดิ์ที่ได้ศึกษามาอย่างยาวนานราว 2 ทศวรรษ ก็ได้ช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยพิจารณาปัญหานี้ให้ถ่องแท้รอบด้านและรอบคอบมากยิ่งขึ้น จากงานที่รวมพิมพ์เป็นเล่มในปลายปี 2552 ในชื่อ สยามประเทศไทย กับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว[3] และหนังสือวิชาการที่ให้เห็นพัฒนาการรัฐชาติไทย เรื่อง "วาทกรรมเสียดินแดน" (2560)

ประวัติผลงานทางวิชาการ[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2562 (เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามหลักเกณฑ์) อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบออนไลน์) ปี 2553

การทำงาน[แก้]

อดีตประธานหลักสูตรรัฐศาสตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2554-2560

ด้านสังคมวิชาการ[แก้]

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2546-2561 กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2562-2563

ประวัติการศึกษา[แก้]

ประสบการณ์[แก้]

ประวัติการสอน[แก้]

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิชาการเมืองไทยสมัยใหม่ POL103 วิชาอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์ POL364 วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองไทย POL421 วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย POL441

หลักสูตรปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิชาการวิจัย วิชาสัมมนาการเมืองการปกครองไทย วิชารัฐกับการพัฒนา

ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต[แก้]

อาจารย์พิเศษ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[แก้]

 • วิชาประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
 • วิชาประวัติศาสตร์: การเข้าสู่รัฐประชาชาติจนถึงปัจจุบัน
 • วิชาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย (อศ.212)

โครงการอบรมมัคคุเทศก์[แก้]

 • โครงการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2537 ถึง 2549

ผลงานวิชาการและอื่นๆ[แก้]

งานศึกษาวิจัย[แก้]

 • “แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (อนุมัติเผยแพร่ 2544)
 • ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ: มติชน-ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2546. (หนังสือจากงานวิจัยข้างต้น)
 • “บทที่ 11: สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร หลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (8 มีนาคม พ.ศ. 2512 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516” ใน ปิยนาถ บุนนาค และคณะ รายงานผลการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519.” เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2549 หน้า 480-544 (13 บท 595 หน้า)

หนังสือวิชาการ[แก้]

 • 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ</ref>[1] กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544. (จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ เรื่อง “รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476” ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2534) และพิมพ์ครั้งใหม่ใน ปฏิวัติ 2475 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547) (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2552)
 • “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏ ในการเมืองไทยปัจจุบัน: บทวิเคราะห์และเอกสาร. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550)
 • ธรรมศาสตร์การเมืองไทย : จากปฏิวัติ 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519. (กรุงเทพฯ : มติชน-ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2547)
 • สยามประเทศไทย กับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552).

หนังสือสารคดีวิชาการ[แก้]

งานแปล[แก้]

 • ทักษ์ เฉลิมเตียรณ การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แปลจาก Thak Chaloemtiarana. Thailand: The Politics of Despotic Paternalism. ร่วมแปลกับ พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และ ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552), (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, 2548)

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์แล้ว[แก้]

 • “การเมืองไทยในระบบสภาผู้แทนราษฎร : การเลือกตั้งครั้งแรก พ.ศ. 2476.” ใน ศิลปวัฒนธรรม 9 : 8 (มิถุนายน 2531), หน้า 62-85. และ 9 : 9 (กรกฎาคม 2531), หน้า 68-76.
 • “การเรียกร้องดินแดน พ.ศ. 2483 : พิจารณาปัจจัยภายในเชิงคำอธิบาย.” ใน สมุดสังคมศาสตร์ (วารสารของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 12 : 3-4 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2533), หน้า 23-83.
 • “1 ปีหลังการปฏิวัติ 2475.” ใน รัฐศาสตร์สาร (วารสารคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) 17 : 2 (2535), หน้า 1-66
 • “ประวัติจอมพล ป. พิบูลสงคราม” ใน จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540, หน้า (16) - (35)
 • “เรื่องชื่อ “ประเทศไทย” : วิวัฒนาการทางการเมืองไทย.” ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต) 1 : 3 (กันยายน-ธันวาคม 2543), หน้า 43-55
 • “ทองเปลว ชลภูมิ์ : ชีวิตและงาน.” ใน ปรีดี พนมยงค์ และ 4 รัฐมนตรีอีสาน+1 กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์, 2544, หน้า 256-306

 • “ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับการเมืองไทย.” ใน วารสารรวมบทความประวัติศาสตร์ (สมาคมประวัติศาสตร์) ฉบับปีที่ 23 พ.ศ. 2544, หน้า 62-117
 • “แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี.” ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต) 3 : 6 (มกราคม-เมษายน 2545), หน้า 80-99
 • “10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ หรือ วันรัฐธรรมนูญ?” ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ, ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ : สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ 2475 / สถาปนา มธก. 2477. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548), หน้า 89-113.
 • “14 ตุลา “วันประชาธิปไตย” กับปัญหาเมื่อวาระครบรอบ 30 ปี.” ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 3ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547), หน้า 131-143.
 • “เดินประชาธิปไตย : จากหมุด 2475 ลานพระบรมรูปทรงม้า – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงลานโพธิ์ ธรรมศาสตร์.” ใน รัฐสภาสัญจร : เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547), หน้า 1-12
 • “รัชกาลที่ 5 กับฝรั่งเศสและกัมพูชา” ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล, รัชกาลที่ 5: สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2547), หน้า 433-492
 • "“จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการ ‘ส้างวัธนธัมไทยใหม่’.” ใน สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. บรรณาธิการ.

สายธารแห่งอดีต. กรุงเทพฯ: ภาควิชาปรวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, 2549, หน้า 265-317

เอกสารวิชาการนำเสนอในที่ประชุมสัมมนา[แก้]

 • “คดีกบฏ พ.ศ. 2482: บทสรุปของการต่อสู้ทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง” เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “50 ปี อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย : ทบทวนประวัติศาสตร์คณะราษฎร” จัดโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • “1 เมษายน 2476 : รัฐประหารครั้งแรกของไทย” การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษากับประวัติศาสตร์ไทยและความเคลื่อนไหวในวิชาประวัติศาสตร์ไทย” จัดโดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ สมาคมประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
 • "“กัมพูชาในกระแสการเปลี่ยนแปลง: การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างปี 1990-2000” ในการประชุมวิชาการอินโดจีนศึกษาครั้งที่ 1 เรื่อง “อินโดจีนในกระแสการเปลี่ยนแปลง” จัดโดย ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2544, 14 หน้า
 • “รัชกาลที่ 5 กับฝรั่งเศสและกัมพูชา” ในการสัมมนาเรื่อง “รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป” (การสัมมนาวิชากาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์ประชุมมานุษยวิทยาสิรินธร จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย และศูนย์ประชุมมานุษยวิทยาสิรินธร, 34 หน้า

บทนำ/คำนำหนังสือ[แก้]

 • “บทนำ” หนังสือของ พายัพ โรจนวิภาต. ยุคทมิฬ. พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : สนพ. อ่านไทย, 2532. หน้า (14) - (27)
 • “คำนำ” หนังสือ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย : 2475-2500. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544, หน้า (7) - (10)

งานรวบรวมทางวิชาการ[แก้]

 • บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ แสงเดือน ไสยวงศ์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2535.
 • “ภาคผนวกเอกสารประวัติศาสตร์ 2475” ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2475 การปฏิวัติสยาม. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2535, หน้า 67-168.
 • “คำคม-ความคิด ปรีดี พนมยงค์” ใน ปรีดี พนมยงค์ และ 4 รัฐมนตรีอีสาน+1 กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, 2544, หน้า 16-25

บรรณาธิการหนังสือวิชาการ[แก้]

 • บันทึกการเมืองไทย บรรณาธิการร่วมกับ ชาติชาย เย็นบำรุง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอเชีย, 2530, 1,074 หน้า. (โครงการวิจัย “บันทึกการเมืองไทย” สนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชีย)
 • วิชาอารยธรรมไทย มธ. 111 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์. งานของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 2535
 • วัฒนธรรม. เอกสารเย็บเล่มประกอบการสัมมนาเรื่อง “วัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง” จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The Toyota Foundation, 15-16 พฤศจิกายน 2537,

หนองคาย

 • จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่. บรรณาธิการร่วมกับ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540. พิมพ์ครั้งที่ 2/2544
 • จาก 14 ถึง 6 ตุลา. บรรณาธิการร่วมกับ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2541. พิมพ์ครั้งที่ 3/2545; พิมพ์ครั้งที่ 4/2552
 • อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง. งานของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2542. พิมพ์ครั้งที่ 3/2544

 • ปรีดี พนมยงค์ และ 4 รัฐมนตรีอีสาน+1. บรรณาธิการร่วมกับ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, 2544
 • “แม่น้ำโขง: จาก “ประตูหลัง” จีน-ยูนนาน ถึง “ประตูหลัง” อุษาคเนย์.” ใน ชาญวิทย์ และ อัครพงษ์ ค่ำคูณ. แม่น้ำโขง: จากต้าจู – ล้านช้าง – ตนเลธม ถึง กิ๋วล่อง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549, หน้า 123-230.
 • “ธรรมศาสตร์ ‘ตลาดวิชา’ ท่าพระจันทร์.” ใน จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. ฉบับธรรมศาสตร์ 75 ปี. ฉบับที่ 13 (มิถุนายน 2552), หน้า 9-25

บทความเชิงวิชาการ/สารคดี[แก้]

 • “โรงตึกคู่ : อาคารทหารยามในพระราชวังเดิม (กรุงธนบุรี).” ใน ศิลปวัฒนธรรม 19 : 4 (กุมภาพันธ์ 2541), หน้า 70-74
 • “ถนน 16 สิงหา ในธรรมศาสตร์ ประกาศสันติภาพ.” ใน ศิลปวัฒนธรรม 24 : 10 (สิงหาคม 2546), หน้า 163-167
 • “มองอังกอร์จากยอดพนมบาเค็ง.” ใน กรุงเทพธุรกิจ – จุดประกาย (28 ตุลาคม 2545), หน้า 8
 • “สด๊กก๊อกธม : อารยธรรม และความไม่รู้.” ใน กรุงเทพธุรกิจ – จุดประกาย (25 พฤศจิกายน 2545), หน้า 1,2.
 • บทความในหนังสือพิมพ์ (ปี 2546-2547) ใน กรุงเทพธุรกิจ – จุดประกาย คอลัมน์ “108 วิถีทัศน์”, หน้า 2
 • “เด็กไทย-รากหญ้า-การศึกษา และรัฐธรรมนูญ”, (14 มกราคม 2546)
 • “ปัญหาปราสาท 2 หลังที่ชายแดนไทย-กัมพูชา”, (28 มกราคม 2546)
 • “เหตุการณ์ ‘มกรา-กัมพูชามิจฉาสติ”, (11 กุมภาพันธ์ 2546)
 • “ครม. ทักษิณ : ภาวะเสื่อมสลายของศักดิ์ศรี”, (25 กุมภาพันธ์ 2546)
 • “เมื่อมนุษย์ตกสวรรค์ที่วัดอรุณ”, (11 มีนาคม 2546)
 • “ผู้ช่วยรัฐมนตรี : ชัยชนะของนักการเมือง?”, (25 มีนาคม 2546)
 • “ความลับของโรงเรียนเวทมนตร์”, (8 เมษายน 2546)
 • “คิดถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช”, (22 เมษายน 2546)
 • “การท่องเที่ยว vs ซาร์ส”, (6 พฤษภาคม 2546)
 • “เรื่องตลกๆ ของรัฐบาลไทย ต่อปัญหากัมพูชา”, (20 พฤษภาคม 2546)
 • “14 ตุลา วันประชาธิปไตย”, (3 มิถุนายน 2546)
 • “24 มิถุนายน วันกำเนิดประชาธิปไตย”, (17 มิถุนายน 2546)
 • “สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกฯพระราชทาน”, (1 กรกฎาคม 2546)
 • “การแก้ไขเพลงชาติ คือการบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐไทย”, (15 กรกฎาคม 2546)
 • “มองรัตนโกสินทร์ปีที่ 221 จากอยุธยา 417 ปี”, (29 กรกฎาคม 2546)
 • “หวย-รวย-ใคร”, (12 สิงหาคม 2546)
 • “ถูกต้อง : 14 ตุลา วันประชาธิปไตย”, (26 สิงหาคม 2546)
 • “ศิลาจารึกพ่อขุนราม กับการย้ายธรรมศาสตร์”, (9 กันยายน 2546)
 • “150 ปี ร.5 : การเลิกไพร่ทาสขุนนาง” (23 กันยายน 2546)
 • “14 ตุลาไทย กับ Hell Map เพื่อพม่า” (7 ตุลาคม 2546)
 • “แด่ 3 ทรราช 14 ตุลา ด้วยดอกไม้...จันทร์”, (21 ตุลาคม 2546)
 • “ร.5 เสด็จต่างแดนกับการสร้างสยามให้ทันสมัย”, (4 พฤศจิกายน 2546)
 • “ร.5 เสด็จอินเดีย”, (18 พฤศจิกายน 2546)
 • “วันปิยมหาราช : ทาสและทักษิณ”, (2 ธันวาคม 2546)
 • “ยุบสภา”, (16 ธันวาคม 2546)
 • “ทักษิณ อัศวินควายดำ กับการ ‘ผิดรัฐธรรมนูญ’”, (30 ธันวาคม 2546)
 • “ความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ”, (13 มกราคม 2547)
 • “ถนนตัดผ่าทำลายอ่าวไทย”, (27 มกราคม 2547)
 • “ปล้นโดยสุจริต”, (10 กุมภาพันธ์ 2547)
 • “ผู้นำ ไอซียู”, (24 กุมภาพันธ์ 2547)
 • “หยุดการแปรรูป ไฟ น้ำ ลม ดิน”, (9 มีนาคม 2547)
 • “ทักษิณ ไอซียู-ครม. หมดฟอร์ม”, (23 มีนาคม 2547)
 • “ยึด ไอทีวี คืน”, (6 เมษายน 2547)
 • “หยุดซื้อสินค้าใน ไอทีวี”, (20 เมษายน 2547)
 • “ไทยพ่ายแล้วที่ทักษิณ”, (4 พฤษภาคม 2547)
 • “เพี้ยนไปแล้ว”, (18 พฤษภาคม 2547)
 • “72 ปี ประชาธิปไตย”, (1 มิถุนายน 2547)
 • “72 ปี รัฐธรรมนูญไทย”, (15 มิถุนายน 2547)
 • “วงจรธนอุบาทว์”, (29 มิถุนายน 2547)
 • “อีแอบทางการเมือง”, (13 กรกฎาคม 2547)
 • “เมืองสุโขทัยกับศิลาจารึก”, (27 กรกฎาคม 2547)
 • “ช้างเอราวัณที่กรุงเทพฯ ประติมากรรม หรือศาลเทพ?”, (10 สิงหาคม 2547)
 • “กรุงเทพฯ สุขาอยู่หนใด”, (24 สิงหาคม 2547)
 • “สุทัสสนะนคร”, (7 กันยายน 2547)
 • “คำพ่อสอน”, (21 กันยายน 2547)
 • “The Beginning of the End of Thanom Regime”, (5 ตุลาคม 2547)
 • “บริหารการเมือง”, (The Beginning of the End of Thanom Regime, 2) (19 ตุลาคม 2547)
 • “The End of Thanom Regime”, (1 พฤศจิกายน 2547)
 • “สิงคโปร์กับพระเจ้ากรุงสยาม”, (16 พฤศจิกายน 2547)
 • “200 ปี พระจอมเกล้า”, (30 พฤศจิกายน 2547)
 • “ลมหนาว และอโรคยาศาลา”, (14 ธันวาคม 2547)
 • “ไชโย และสวัสดี”, (28 ธันวาคม 2547)

บทความหนังสือพิมพ์อื่นๆ[แก้]

 • “จดหมายเปิดผนึกเรื่องบทความ “หยุดซื้อสินค้าในไอทีวี” กับการถูกฟ้อง 80 ล้านบาท และโปรดอย่าเกลียดชังคนทำงาน “ไอทีวี” เลย.” กรุงเทพธุรกิจ (6 มีนาคม 2549)
 • “ปัญหาความ “ศักดิ์สิทธิ์” ของการเลือกตั้ง จากปี 2500 เลือกตั้ง “สกปรก” ถึงปี 2549 เลือกตั้ง
 • “ตลก-โจ๊ก”,” ใน มติชน (27 มีนาคม 2549), หน้า 6

บันทึกการอภิปราย-สัมภาษณ์[แก้]

 • ภาพสังคมสยามจากประชุมประกาศรัชกาลที่ 4” (อภิปรายร่วมกับ วารุณี โอสถารมย์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ฉลอง สุนทราวาณิชย์, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และชาญวิทย์ เกษตรศิริ) ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม บรรณาธิการ. พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง. (สรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548, (ทั้งหมดหน้า 116-168) หน้า 163-168
 • ประวัติศาสตร์ตัดตอน : บทสำรวจทัศนะ/องค์ความรู้ของไทยต่อเพื่อนบ้าน,” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สุเนตร ชุตินธรานนท์, มุกหอม วงษ์เทศ, ธีรภาพ โลหิตกุล, พรพิมล ตรีโชติ, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, อัครพงษ์ ค่ำคูณ) ใน วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2546), หน้า 77-101 เฉพาะ หน้า 85-88
 • ปีศาจประชาธิปไตย” ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย,” ใน เมืองไทย : หลังขิงแก่ 2 : รัฐธรรมนูญฉบับเนติบริกร-รัฐสาสตร์บริการ กับอนาคตการเมืองไทย. (อภิปรายร่วมกับ ผศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล และ รศ.ดร.พิภพ อุดร วันที่ 29 เมษายน 2550 ห้องประชุม 202 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทลัยธรรมศาสตร์) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550, หน้า 54-70
 • “รัฐในพม่า,” ใน ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์: ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์. (วันที่ 14 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุม 201 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550, หน้า 14-28
 • “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร,” (อภิปรายร่วมกับ และชาญวิทย์ เกษตรศิริ สุเนตร ชุตินธรานนท์ จิระนันท์ พิตรปรีชา และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เมื่อ 29 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสยามสมาคม กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550, หน้า 54-59.
 • ศาสตราจารย์อิฌิอิ กับกึ่งศตวรรษเส้นทางไทยศึกษา. (อภิปรายร่วมกับ ฉลอง สุนทราวาณิชย์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชวาลิน เศวตนันทน์, กนกวรรณ เกตุชัยมาศ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550, หน้า 57-62

อ้างอิง[แก้]