ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* กระทรวงเกษตร. (2510). '''ประวัติกระทรวงเกษตร: ที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาครบ 75 ปี 1 เมษายน 2510'''. พระนคร: กระทรวงเกษตร.
* ทิวาพร ใจก้อน. (2558). '''รัฐสยามกับการจัดการธรรมชาติ: ประวัติศาสตร์ แนวคิด และความรู้เรื่องศัตรูพืชในสังคมไทย'''. กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก.
*[http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18299 พวงเพชร สุรัตนกวีกุล. (2516). '''เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2435-2475 (ค.ศ. 1892-1932)'''. วิทยานิพนธ์ อ.ม. กรุงเทพฯ: แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ออนไลน์.]
*[http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24636?src=%2Fsimple-search%3Fquery%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%26brw_total%3D1%26brw_pos%3D0&query=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87 พิชัย สิงห์ทอง. (2424). '''นโยบายส่งเสริมการเกษตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว'''. วิทยานิพนธ์ อ.ม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ออนไลน์.]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์