กรมส่งเสริมสหกรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
สัญลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์.gif
ที่ทำการ
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2463
งบประมาณ 3,230.6466 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ, อธิบดี
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ, รองอธิบดี
นายวิวัฒห์ชัย พันธ์ุวา, รองอธิบดี
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.cpd.go.th

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อังกฤษ: Cooperative Promotion Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ภายในประเทศ

ประวัติ[แก้]

แรกเริ่มหน่วยราชการที่รับผิดชอบด้านสหกรณ์เริ่มจากเป็นแผนกหนึ่งในกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงพาณิชย์ ใน พ.ศ. 2463 แผนกสหกรณ์จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น กรมสหกรณ์

พ.ศ. 2495 ในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ยกฐานะกรมสหกรณ์เป็นกระทรวงสหกรณ์ จนถึงปี พ.ศ. 2506 จึงได้ถูกยุบกระทรวงสหกรณ์ลง และโอนงานทั้งหมดไปเป็นของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยให้แยกส่วนราชการสหกรณ์ออกมาโดยจัดให้มีกรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2515 ได้มีการยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติลง และได้ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นจึงได้โอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสหกรณ์ กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์เป็นคนแรก[2]

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้[3]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองแผนงาน
 • กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
 • กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 • กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
 • สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

หน่วยงานในภูมิภาค[แก้]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในทุกจังหวัด คือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่เป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย 18 เขต ดังนี้[4]

 1. สหกรณ์จังหวัดชัยนาท,สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สหกรณ์จังหวัดลพบุรี,สหกรณ์จังหวัดสระบุรี,สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี,สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
 2. สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี,สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี,สหกรณ์จังหวัดนครปฐม,สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
 3. สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี,สหกรณ์จังหวัดราชบุรี,สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี,สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม,สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
 5. สหกรณ์จังหวัดชุมพร,สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช,สหกรณ์จังหวัดพัทลุง,สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี,สหกรณ์จังหวัดสงขลา
 6. สหกรณ์จังหวัดกระบี่,สหกรณ์จังหวัดตรัง,สหกรณ์จังหวัดพังงา,สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต,สหกรณ์จังหวัดระนอง,สหกรณ์จังหวัดสตูล
 7. สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส,สหกรณ์จังหวัดปัตตานี,สหกรณ์จังหวัดยะลา
 8. สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา,สหกรณ์จังหวัดชลบุรี,สหกรณ์จังหวัดระยอง
 9. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,สหกรณ์จังหวัดตราด,สหกรณ์จังหวัดนครนายก,สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี,สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

ประเภทของสหกรณ์[แก้]

ในประเทศไทย มีสหกรณ์ 7 ประเภท ได้แก่[5]

 1. สหกรณ์การเกษตร
 2. สหกรณ์ประมง
 3. สหกรณ์นิคม
 4. สหกรณ์ร้านค้า
 5. สหกรณ์บริการ
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์
 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

รายนามอธิบดี [6][แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ 2515-2520
2. นาย อดุลย์ นิยมวิภาต 2520-2522
3. พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ 2522-2526
4. นาย เชิญ บำรุงวงศ์ 2526-2530
5. นาย ทรงยศ นาคชำนาญ 2530-2532
6. นาย เสงี่ยม มาหมื่นไวย 2532-2536
7. นาย อวยผล กนกวิจิตร 2536-2538
8. นางสาว พีรรัตน์ อังกุรรัต 2538-2540
9. นาย วัลลภ วิทยประพัฒน์ 2540-2541
10. นาย บุญมี จันทรวงศ์ 2541-2544
11. นาย ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ 2544-2545
12. นาย บุญมี จันทรวงศ์ 2545-2549
13. นางสาว สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 2549-2552
14. นาย ศุภชัย บานพับทอง 2552
15. นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ 2552-2553
16. นาย สมชัย ชาญณรงค์กุล 2553-2556
17. ดร. จุมพล สงวนสิน 2556-2557
18. นาย โอภาส กลั่นบุศย์ 2557-2558
19. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 2558-2560
20. นาย พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 2560-ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]