การยางแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (8 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
เขตอำนาจไทย ทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์[1], ประธานกรรมการ
 • ณกรณ์ ตรรกวิรพัท, ผู้ว่าการ
 • ขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล, รองผู้ว่าการด้านบริหาร
 • สุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล, รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
ต้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์http://www.raot.co.th

การยางแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Rubber Authority of Thailand อักษรย่อ: กยท.; RAOT) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 [3] โดยได้ควบรวม 3 หน่วยงานคือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ องค์การสวนยาง เข้าด้วยกัน มีภารกิจในการบริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้นได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 632/2558 แต่งตั้งนาย วีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตามบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อมานายวีระศักดิ์ได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาผู้ว่าการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จึงได้มีการแต่งตั้งนาย เชาว์ ทรงอาวุธ ขึ้นทำหน้าที่แทน

ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ การยางแห่งประเทศไทย บอร์ดการยางได้มีมติแต่งตั้งนาย สมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยตามบทเฉพาะกาลมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อมาในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ได้มีการแต่งตั้งนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรเป็นรักษาการประธานบอร์ดแทนนายสมชาย

วันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการแทนนายเลิศวิโรจน์ที่พ้นจากตำแหน่ง

ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนาย ธีธัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรก และในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ธีธัช สุขสะอาด ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (อาร์อาร์เอ็ม) [4]

รายนามผู้ว่าการ[แก้]

      รักษาการผู้ว่าการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
- นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง 16 กรกฎาคม 2558 – 12 พฤศจิกายน 2558
(0 ปี 119 วัน)
- นายเชาว์ ทรงอาวุธ 12 พฤศจิกายน 2558 – 15 มีนาคม 2559
(0 ปี 123 วัน)
1 นายธีธัช สุขสะอาด* 15 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
(7 ปี 345 วัน)
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย 28 มีนาคม 2561 – 18 เมษายน 2561
(0 ปี 21 วัน)
- นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ 18 เมษายน 2561 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(1 ปี 90 วัน)
- นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล 16 สิงหาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563
2 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท 16 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ: นายธีธัช สุขสะอาด ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน[5]

รายนามประธานคณะกรรมการ[แก้]

      รักษาการประธานคณะกรรมการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
- นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 7 สิงหาคม 2558 - 6 ตุลาคม 2558
(0 ปี 60 วัน)
- นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 6 ตุลาคม 2558 - 12 มกราคม 2559
(0 ปี 98 วัน)
1 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 12 มกราคม 2559 [6] – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(3 ปี 325 วัน)
2 ประพันธ์ บุณยเกียรติ 3 ธันวาคม 2562[7] -
(4 ปี 82 วัน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. มติครม. 14 มีนาคม 2566
 2. กฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 54 ก หน้า 3 24 มิถุนายน 2559
 3. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 63 ก หน้า 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
 4. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1472124276
 5. ด่วน! บิ๊กตู่ สั่งเด้ง “ธีธัช สุขสะอาด” พ้นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 11 ง หน้า 6 14 มกราคม 2559
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย