การยางแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand
LOGO .png
[1]
ที่ทำการ
67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (6 ปี)
สืบทอดจาก สถาบันวิจัยยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
องค์การสวนยาง
เขตอำนาจ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร กุลเดช พัวพัฒนกุล, ประธานกรรมการ
ณกรณ์ ตรรกวิรพัท, ผู้ว่าการ
ขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล, รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล, รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์, รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.raot.co.th

การยางแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Rubber Authority of Thailand อักษรย่อ: กยท.; RAOT) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 [2] โดยได้ควบรวม 3 หน่วยงานคือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ องค์การสวนยาง เข้าด้วยกัน มีภารกิจในการบริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้นได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 632/2558 แต่งตั้งนาย วีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตามบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อมานายวีระศักดิ์ได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาผู้ว่าการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จึงได้มีการแต่งตั้งนาย เชาว์ ทรงอาวุธ ขึ้นทำหน้าที่แทน

ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ การยางแห่งประเทศไทย บอร์ดการยางได้มีมติแต่งตั้งนาย สมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยตามบทเฉพาะกาลมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อมาในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ได้มีการแต่งตั้งนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรเป็นรักษาการประธานบอร์ดแทนนายสมชาย

วันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการแทนนายเลิศวิโรจน์ที่พ้นจากตำแหน่ง

ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนาย ธีธัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรก และในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ธีธัช สุขสะอาด ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (อาร์อาร์เอ็ม) [3]

รายนามผู้ว่าการ[แก้]

      รักษาการผู้ว่าการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
- นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง 16 กรกฎาคม 2558 – 12 พฤศจิกายน 2558
(0 ปี 119 วัน)
- นายเชาว์ ทรงอาวุธ 12 พฤศจิกายน 2558 – 15 มีนาคม 2559
(0 ปี 123 วัน)
1 นายธีธัช สุขสะอาด* 15 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
(6 ปี 70 วัน)
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย 28 มีนาคม 2561 – 18 เมษายน 2561
(0 ปี 21 วัน)
- นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ 18 เมษายน 2561 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(1 ปี 90 วัน)
- นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล 16 สิงหาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563
2 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท 16 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ: นายธีธัช สุขสะอาด ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน[4]

รายนามประธานคณะกรรมการ[แก้]

      รักษาการประธานคณะกรรมการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
- นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 7 สิงหาคม 2558 - 6 ตุลาคม 2558
(0 ปี 60 วัน)
- นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 6 ตุลาคม 2558 - 12 มกราคม 2559
(0 ปี 98 วัน)
1 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 12 มกราคม 2559 [5] – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(3 ปี 325 วัน)
2 ประพันธ์ บุณยเกียรติ 3 ธันวาคม 2562[6] -
(2 ปี 172 วัน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 54 ก หน้า 3 24 มิถุนายน 2559
  2. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 63 ก หน้า 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
  3. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1472124276
  4. ด่วน! บิ๊กตู่ สั่งเด้ง “ธีธัช สุขสะอาด” พ้นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 11 ง หน้า 6 14 มกราคม 2559
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย