สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics
สัญลักษณ์-สศก.gif
PicoaeBuilding.jpg
ภาพสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2551 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ที่ทำการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 23 มีนาคม พ.ศ. 2522
งบประมาณ 702.2649 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร สุรพงษ์ เจียสกุล[2], เลขาธิการ
คมสัน จำรูญพงษ์, รองเลขาธิการ
จริยา สุทธิไชยา, รองเลขาธิการ
จันทร์ธิดา มีเดช, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.oae.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522

ประวัติ[แก้]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กส 0205/8792 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2521 เสนอขอยกฐานะกองเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นเป็น "สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" มีฐานะเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เมื่อเสนอขอยกฐานะกองเศรษฐกิจการเกษตรเป็น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แล้วได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2522 ข้อ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนราชการ 13 กรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรมที่ 13 โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 96 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522[3]

หน้าที่ความรับผิดชอบ[แก้]

ภาพสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้านหน้า พ.ศ. 2552 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ภาพสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้านหน้า พ.ศ. 2552 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ดังนี้

 1. วิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 2. ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการผลิตทางการเกษตร แหล่งการผลิต ให้สอดคล้องกับสภาพดิน ฟ้า อากาศ แหล่งน้ำ ประเภทของเกษตรกรรม และความต้องการของตลาด เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
 3. ศึกษาและวิเคราะห์การจัดระบบการตลาด การขนส่ง และการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ราคาและความต้องการสินค้าเกษตรกรรม
 4. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตร และศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต การจัดระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรที่จำเป็นทุกชนิด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำเอกสารสถิติด้านเศรษฐกิจการเกษตร
 6. วิเคราะห์และประเมินผลการลงทุนในโครงการเกษตร ตลอดจนติดตามประเมินผลความสำเร็จและความก้าวหน้าของโครงการและแผนปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องกระทำเป็นการเร่งด่วน
 7. วิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาอื่น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจการเกษตรที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 8. จัดทำระเบียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตรโดยจัดประเภท ชนิด หรือกลุ่มแต่ละสาขา
 9. ประสานงานในการกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงาน[แก้]

การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีดังนี้

กลุ่มตรวจสอบภายใน[แก้]

ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในหน่วยงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร[แก้]

ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริการของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการกรม[แก้]

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและประสานราชการในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานการเงิน การบัญชี การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักเศรษฐกิจการเกษตร
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 9. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร[แก้]

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด
 2. วิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 3. ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการผลิตทางการเกษตร แหล่งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ เขตเกษตรเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจแนวชายแดน
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในการจัดทำแผนงาน โครงการตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนประมวลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 5. วิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) ตลอดจนประสานงานในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร[แก้]

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร
 2. ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเศรษฐกิจและนโยบายที่มีผลต่ออุปสงค์ อุปทานของสินค้า
 3. จัดทำและกำหนดแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร ตลอดจนรูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการระบบธุรกิจเกษตร
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ตลอดจนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
 6. ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแผนงาน โครงการของกองทุนภาคการเกษตร ตลอดจนติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุน

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร[แก้]

 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา วางแผน และจัดทำข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต
 2. ต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง และข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ผลและรายงาน เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
 3. พัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรและ ความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร
 4. จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบข้อมูลระยะไกลในการจำแนกแหล่งการใช้ที่ดินการเกษตร และแหล่งผลิตที่เหมาะสมกับการผลิต
 5. กำหนดวิธีการและจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการในด้านการเกษตร
 6. จัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยง และระบบเครือข่ายข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประเมินผล[แก้]

 1. ศึกษา พัฒนา เทคนิค และระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการติดตาม และประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. ดำเนินการประเมินผลความสำเร็จ และผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ[แก้]

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำท่าทีการเจรจา ตลอดจนร่วมในการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรีและการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวทางดำเนินงานรวมทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคี
 3. ร่วมวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทยและมาตรการรองรับผลกระทบ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
 4. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12[แก้]

 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในระดับพื้นที่
 2. ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จ และผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง และความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับกระทรวง ที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และให้คำปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
 6. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′38″N 100°34′25″E / 13.8438668°N 100.5736542°E / 13.8438668; 100.5736542