องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.jpg
ที่ทำการ
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2490 (73 ปี)
งบประมาณ 291.5235 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก พรเพ็ญ วรวิลาวัณย์, ผู้อำนวยการ
พิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ, รองผู้อำนวยการ
เกษม วัยวุฒิ, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลูกสังกัด บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
เว็บไซต์
http://www.fio.co.th

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ชื่อย่อ อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2490 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำไม้ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไม้ เก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำไม้อัด เป็นต้น

ประวัติ[edit]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 มีหน้าที่หลักในการทำไม้ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการทำป่าไม้สัก จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในความดูแลของกระทรวงเกษตร[2] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รัฐบาลและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไมและเก็บหาของป่า การแปรรูปไม้ การทำไม้อัด เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการเพิ่มภารกิจในด้านการปลูกสวนป่า คุ้มครองป่า และบูรณะป่าไม้[3] จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) ซึ่งได้เพิ่มภารกิจในการปลูกฝัง เผยแพร่ ความรู้และทัศนคติในการดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยนอกจากนี้ยังได้ให้อำนาจ อ.อ.ป. ในการให้กู้และให้ยืมเงินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. รวมถึงการให้ อ.อ.ป. ออกตราสารและพันธบัตรเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. [4]

อ้างอิง[edit]

ดูเพิ่ม[edit]