กรมชลประทาน (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กรมชลประทาน)
กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department
Rid logo2.jpg
ที่ทำการ
811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2445
งบประมาณ 43,054.7635 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร สุเทพ น้อยไพโรจน์[2], อธิบดี
ว่าง, รองอธิบดี
สัญชัย เกตุวรชัย, รองอธิบดี
ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์, รองอธิบดี
ณรงค์ ลีนานนท์, รองอธิบดี
บุญสนอง สุชาติพงศ์, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
ว่าง, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
ว่าง, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)
สาธิต มณีผาย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา)
ต้นสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.rid.go.th

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ กับการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน

ประวัติ[แก้]

งานชลประทานในประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลอง และขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณที่ราบภาคกลางจำนวนมาก ดำเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อ พ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี

ใน พ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้างนายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดำเนินงานชลประทานประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" และทรงแต่งตั้งนาย เย โฮมัน เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กรมทดน้ำ" ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน้ำ

จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ำมิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ำเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้ำปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ำ รวมทั้งการส่งน้ำตามคลองต่างๆ อีกทั้งการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ำ การส่งน้ำ และการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง

อำนาจและหน้าที่[แก้]

 1. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
 2. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
 3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การและบริหารจัดการน้ำ ทุกระดับอย่างบูรณาการ
 4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

โครงสร้างและหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน แบ่งส่วนราชการตาม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการเงินและบัญชี
 • สำนักกฎหมายและที่ดิน
 • กองแผนงาน
 • กองพัสดุ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักเครื่องจักรกล
 • สำนักบริหารโครงการ
 • สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สำนักวิจัยและพัฒนา
 • สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 • สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 • สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 • สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 • สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/293/1.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′47″N 100°30′24″E / 13.89646°N 100.50663°E / 13.89646; 100.50663