องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
Marketing Organization for Farmers
ตราเครื่องหมายราชการของ อ.ต.ก.
ตราสัญลักษณ์ทางการค้าของ อ.ต.ก.
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง6 ตุลาคม พ.ศ. 2517 (49 ปี)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
งบประมาณประจำปี2,045.4275 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ปณิธาน มีไชยโย, ผู้อำนวยการ
  • ภัคจิรา โรจนกฤตย์​, รองผู้อำนวยการ
  • เพิก เลิศวังพง, รองผู้อำนวยการ
  • ปิยวุฒิ วิหงษ์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์http://www.mof.or.th

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อังกฤษ: Marketing Organization for Farmers) หรือชื่อย่อว่า "อ.ต.ก." เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร การเจรจา การจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ประวัติ[แก้]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป[2] ในระยะแรกยังไม่มีสำนักงาน โดยใช้อาคารกรมกสิกรรม (เดิม) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ตั้งสำนักงาน ต่อมาจึงได้ย้ายมาเช่าอาคารเอกชนบริเวณซอยกระทรวงสาธารณสุข ถนนสามเสน จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินซึ่งเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งก่อสร้างตลาดกลางพหลโยธินและคลังสินค้า จำนวน 4 หลัง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520[3]

การบริหารงาน[แก้]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน โดยมีจำนวนผู้แทนสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และมีผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการ[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517
  3. "ประวัติ อ.ต.ก." คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-18. สืบค้นเมื่อ 2012-03-23.
  4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535